Zastupitelstvo

Ústavní soud odmítl stížnost města Neratovice ve věci sporu s bytovým družstvem Na Výsluní jako zjevně neopodstatněnou

Kauza sporu města Neratovice s bytovým družstvem Na Výsluní se dostala snad už do poslední fáze. Dne 23. února Ústavní soud odmítl stížnost města Neratovice na údajné porušení jeho ústavně zaručených práv okresním, krajským i nejvyšším soudem. Stížnost, jejíž podání městem schválila Rada města, označil za zjevně neopodstatněnou.

Ústavní soud konstatoval, že “v právních závěrech obecných soudů nebylo shledáno nic neústavního; obsahují podrobné odůvodnění, pokud jde o skutková zjištění i právní závěry. V projednávané věci se soud prvního stupně podrobně zabýval skutečnostmi, na jejichž základě účastníci ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní sjednali cenu ve výši 1 Kč: Totiž žalobce se podílel na úhradě nákladů spojených s výstavbou domů a žalovaný stěžovatel (město) na dostavbu čerpal úvěr a obdržel investiční dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci.” 

Ústavní soud se ztotožnil se závěry Nejvyššího soudu, že “námitka neplatnosti smlouvy proto, že obsahem nebo účelem obchází zákon, anebo se příčí dobrým mravům opodstatněná. 

Dále uvádí: “Jestliže soudy respektují jak podmínky dané procesními a hmotněprávními předpisy, tak zásady plynoucí z ústavního pořádku České republiky, což se v dané věci stalo, nespadá do pravomoci Ústavního soudu činnost a rozhodnutí obecných soudů podrobněji přezkoumávat. Navíc Ústavní soud připomíná, že součástí demokratického právního státu je také zásada „pacta sunt servanda“ [čili “smlouvy se mají dodržovat.”] Pokud se stěžovatel jednou k něčemu zavázal, když uzavřel s vedlejším účastníkem řízení smlouvu o smlouvě budoucí, je na místě tento závazek dodržet.”

Jelikož vedení města na minulém zasedání zastupitelstva ujišťovalo zastupitele, že se k žádné další vyšší soudní instanci obracet nebude, skončila tak konečně více než dvouletá soudní pře mezi městem a bytovým družstvem.

Jakožto zastupitel budu po vedení města žádat kompletní vyčíslení nákladů města na tento soudní spor, u kterého bylo od začátku zřejmé, že město nemá sebemenší šanci uspět.

Související články

Back to top button