Zastupitelstvo

Opoziční zastupitel Šanda komentuje prohlášení místostarostky Mrzílkové o projektu polikliniky

Na webu Neratovice jinak vyšlo prohlášení místostarostky města Lenky Mrzílkové pod názvem „FAKTA A FÁMY OKOLO NOVÉ POLIKLINIKY“. Ačkoliv byl projekt polikliniky zodpovědností starosty města, pokusila se právě místostarostka obhájit postup vedení města při zajišťování projektu nové polikliniky, který pochopitelně vzbudil velké vášně. V tomto článku reaguji na jednotlivá tvrzení z prohlášení místostarostky.

Mrzílková:

„V posledních týdnech byla opozičními zastupiteli a jejich podporovateli vyvolána masivní kampaň proti výstavbě polikliniky podle připravovaného návrhu, pro kterou byla využita rozpracovaná dokumentace poskytnutá na základě jejich žádosti. To samo je nestandardní krok, protože v době, kdy byla rozeslána, už nebyla aktuální. A to na základě jednání s architektem, které proběhlo sotva týden před jejím zveřejněním.

Pořádat starostou slíbenou veřejnou prezentaci návrhu v době nouzového stavu nebylo možné a k dokončení projektu, především řešení bezprostředního okolí budovy, chybělo několik úprav týkajících se právě umístění parkovacích míst.“

Šanda:

Toto je určitý výklad událostí, který by bylo možné zpochybnit – například v mailu starosty se píše, že jde o aktuální verzi projektu, ale nemá to smysl, protože na kvalitu projektu to nemá žádný vliv. Styl argumentace „je to kampaň“ se bohužel v české politice uchytil.

Mrzílková:

Proto bych očekávala ze strany odpůrců výstavby zájem o vysvětlení situace místo šíření nepravd a svolání jednání zastupitelstva, kde se měla výstavba projednávat, aniž by předkladatelé měli představu o tom, co vlastně chtějí schválit. V materiálu totiž nebyl uveden žádný návrh usnesení a závěr měl vzejít z veřejné diskuze bez přítomnosti autora projektu. Požadavek jeho účasti byl vznesen až dva dny před termínem jednání, kdy už to z jeho strany nebylo možné.

Šanda:

Paní místostarostka má pravdu v tom, že zastupitelé, kteří navrhovali bod zasedání týkající se polikliniky, nenavrhli žádné usnesení.

Dodal bych, že bez kompetentního vedení města nelze projekt dotáhnout do kvalitní podoby vhodné pro potřeby města a jeho občanů, a ani mnohohodinová diskuse na zasedání zastupitelstva projekt nevylepší.

Mrzílková:

Z důvodu výstavby nové polikliniky a potřebných
parkovacích míst NEBUDE POKÁCENO 63 STROMŮ
Součástí dokumentace je zpracovaný dendrologický průzkum,
kde je zhodnocen stav zeleně v areálu bývalé MŠ. Jedná se o původní
výsadbu z doby výstavby sídliště a školky, která je velmi hustá, řada
stromů je poškozených a celá plocha vyžaduje odborný zásah. Vedle ošetření konkrétních stromů je navrženo i jejich prořezání, aby zbylé perspektivní stromy měly dostatek prostoru pro svůj budoucí růst. Toto kácení však není podmínkou výstavby polikliniky.

Proto, aby nemohlo dojít k případnému poškození stromů, byl záměr vybudovat maximální počet parkovacích míst v blízkosti budovy změněn a nové řešení teprve bude předloženo. Za tím účelem zahájil starosta jednání
s vedením záchranky o poskytnutí části pozemku pro polikliniku. Z důvodu
výstavby budovy a nutných komunikací a ploch bude muset být skutečně pokáceno několik stromů, půjde však o jednotky, a nikoliv desítky kusů. Nikdy také neexistoval záměr vybudovat parkoviště namísto parku mimo původní areál školky.

Šanda:

Pokud je tomu skutečně tak, pak kompetentní vedení města by si dalo záležet na tom, aby to bylo známo a důvěryhodně potvrzeno nejpozději s rozesláním projektu zastupitelům. Kompetentní vedení města by vědělo, že téma kácení stromů je v našem městě velmi citlivé. Velký počet občanů i zastupitelů ostře proti kácení stromů a v této věci má vůči vedení města velkou nedůvěru.

Mrzílková:

ATRIUM NENÍ navrženo NA ÚKOR OKOLNÍHO PARKU

Současné místo pro výstavbu nové polikliniky bylo zvoleno hned po zpětném získání objektu městem před několika lety a jako první krok
byla už v minulém období zajištěna demolice původní budovy. Projekt vzešel ze soutěže, která byla vypsána přímo pro tuto lokalitu, a nebyl převzat z jiného záměru.

V zadání bylo požadováno takové řešení, aby zůstalo zachováno maximum stávajících stromů. To bylo od počátku autorem respektováno a navrhnul takové změny prvního návrhu, aby výstavba obsahovala co nejméně zpevněných ploch. Za hranice původního areálu do plochy okolní zeleně nový projekt nezasahuje.

Šanda:

Toto je klasický argumentační faul, tzv. slaměný panák – čili argumentace proti neexistujícímu argumentu. Ani jeden člověk na tomto světě netvrdí, že budova polikliniky zasáhne mimo území areálu bývalé školky.

Co si naopak mnoho občanů od výstavby slibuje, je rozšíření současného parku o významnou část areálu bývalé školky.

Mrzílková:

Atrium je součástí celkového architektonického řešení a věřím, že má své opodstatnění. Jeho klady i zápory byly jistě autorem projektu posouzeny. Novou polikliniku město staví pro budoucnost, její návrh zohledňuje současné trendy a musí splňovat všechny požadavky stanovené pro takový účel.

Šanda:

Svoje postřehy ohledně atria jsem již formuloval v článku Starosta nechápe, co lékařům vadí na atriu nové polikliniky.

Problém je právě v tom, že klady i zápory atria posoudil autor, ale vedení města nikoliv. Atrium má jistě řadu kladů, ale jeho hlavní zápor je ten, že výrazně navyšuje objem budovy, snižuje efektivitu využití půdorysu, což jde úplně proti požadavku na návratnost nákladů na stavbu budovy a v neposlední řadě znamená naprosto chybějící čekárny zejména u praktických lékařů.

Kompetentní vedení města by v této fázi informovalo architekta, ať se s tímto architektonickým prvkem rozloučí nebo otevře atrium do parku.

Mrzílková:

ZVÝŠENÍ PŮVODNĚ ODHADOVANÉ CENY PROJEKTU JE DŮSLEDKEM POŽADAVKŮ LÉKAŘŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÉ SNÍŽÍ BUDOUCÍ PROVOZNÍ NÁKLADY BUDOVY

Soutěžní ceny realizací navrhovaných projektů vychází z tabulkových hodnot na základě předpokládaného objemu budov. Současná cena proti prvotnímu odhadu z roku 2018 narostla z několika důvodů: původní návrh obsahoval požadovaný počet ordinací a dalších nezbytných prostor, avšak bez rezervy pro rehabilitaci. Tyto rozsáhlé prostory byly doplněny hned při dopracování studie. Další navýšení objemu stavby bylo důsledkem požadavků lékařů na velikost ordinací a vlastní hygienické zařízení
pro každou ordinaci oproti původně společnému zázemí na každém patře.

V projektu dále přibyly mezistěny oddělující čekárny a v průběhu
projektování došlo k dílčím úpravám dispozice jednotlivých ordinací a
technologického zázemí.

Šanda:

Právě v tomto je jádro pudla. Vybraný projekt ze zrušené architektonické soutěže byl prostě projektem úplně jiného typu zařízení, než jaké v Neratovicích potřebujeme.

Nebyl to rozhodně špatný projekt, ale byl to projekt na kliniku velké zdravotnické firmy ve velkém městě, která zaměstnává lékaře specialisty a kam se pacienti objednávají na konkrétní čas.

Nebyl to projekt městské polikliniky uprostřed parku, kde působí jednotliví lékaři jako osoby samostatně výdělečně činné a většina z nich jsou praktičtí lékaři.

Úpravy projektu na naše potřeby, které jsou i tak nedotažené, zejména s ohledem na chybějící čekárny, vedly k velkému nárůstu objemu budovy, což zas vedlo k nárůstu nákladů na použité technologie budovy, atd.

Obrovský nárůst ceny souvisí primárně s marnou snahou naroubovat požadavky lékařů na budovu, která byla od počátku projektována pro úplně jiné účely.

Kompetentní vedení města, pokud by vybralo právě tohoto architekta, by nutně muselo dospět k závěru, že projekt nemůže příliš vycházet ze soutěžního projektu z architektonické soutěže, ale musí vycházet z potřeb našeho města.

V takovém případě by zřejmě některé zajímavé architektonické prvky z původního projektu mohly být využity, ale muselo by jít o úplně nový projekt.

Mrzílková:

To je také dalším důvodem výrazného navýšení původní ceny, protože byly zvoleny takové technologie, které maximálně splňují energetické požadavky na současné budovy při splnění podmínek pro získání dotace na výstavbu. Navýšení ceny by tedy bylo částečně kompenzováno, a přitom by po dobu budoucího užívání budovy byly výrazně sníženy její provozní náklady.

Šanda:

To je fér, ale ty úspory by stálo za to vyčíslit. Ostatně rozsah energeticky úsporných opatření v budově by opět byl nižší, kdyby budova nenarostla do takového objemu.

Mrzílková:

Konečná cena však bude známa až po zpracování prováděcí dokumentace, kde již budou naceněny konkrétní materiály a technologická zařízení.

Šanda:

Finální cena výstavby může být vyšší i nižší, stejně jako finální tabulkové nacenění budovy.

Tuto polikliniku stavíme, protože potřebujeme ordinace lékařů v jednom objektu – čili cílem je mít 24 ordinací. Odhadovaná cena 137 milionů korun, což je 5,7 milionu na jednu ordinaci, je ukrutná, obzvláště pokud město očekává finanční návratnost projektu v nějakém rozumném časovém horizontu.

Nelze čekat, že lékaři budou ochotni platit tak vysoké nájmy. Obzvláště když ti, kteří z Neratovic v důsledku nekompetentnosti vedení města už odešli, mají v okolních obcích nájmy blížící se nule, a také vzhledem k tomu, že stále mají alternativu zůstat na Kojetické.

Související články

Back to top button