Zastupitelstvo

Co jsme navrhovali jinak v anketě o protipovodňových opatřeních v Mlékojedech a proč

Ve čtvrtek a v pátek 27. – 28. května se v Mlékojedech uskuteční anketa, ve které občané Mlékojed a majitelé nemovitostí na území Mlékojed budou moci vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s vybudováním protipovodňových opatření na území této části Neratovic. O konečné podobě protipovodňových opatření sice bude rozhodovat zastupitelstvo, avšak výsledek ankety bude pro mnoho zastupitelů velmi významný faktor při rozhodování se, zda tuto výstavbu podpoří či naopak.

Samotné vyhlášení ankety provázela řada peripetií. Zastupitelstvo uložilo vedení města připravit návrh referenda o této otázce. To zjistilo, že referendum nelze vyhlásit jen v části města, takže do zastupitelstva předložilo návrh na referendum na celém území města čistě proto, aby byl úkol splněn.

Následně zastupitelstvo zvolilo tříčlennou komisi ve složení pí Landová, p. Vebr, pí Prošková, která měla připravit návrh ankety pro Mlékojedy jako náhradu  za referendum.

Výsledný návrh byl ovšem bohužel zcela nepřijatelný. Podle tohoto návrhu by se anketa musela opakovat při každé (netriviální) změně v projektu, čímž by zcela ztratila svůj smysl jakožto pomůcka zastupitelům pro rozhodování, nemluvě o tom, jak nepraktické by to bylo. Návrh mimo jiné obsahoval i povinnost města vydat speciální vydání Listů města Neratovice jen pro Mlékojedy, který by byl celý věnovaný protipovodňovým opatřením.

Na březnovém zasedání zastupitelstva nebyl proto tento návrh odhlasován. Následně se zastupitelka pí Prošková vzdala funkce v komisi a nahradila ji zastupitelka pí Kořanová, aniž by proběhlo formální hlasování.

Z obav, že ani další návrh nebude mít potřebné parametry a anketa se tak bude do nekonečna odkládat, vypracoval klub zastupitelů Budoucnost pro Neratovice podrobný návrh, který poslal komisi jakožto podnět (a zároveň i všem ostatním zastupitelům.) 

Komise tento návrh částečně použila pro vypracování svého návrhu, který byl pak zaslán zastupitelům. Těsně před zasedáním zastupitelstva dne 5. 5. 2021 jsme pak dostali tento návrh změněný údajně na pokyn pondělní koaliční schůzky, (Neratovice jinak, ODS, Společně pro Neratovice a Volba pro Neratovice.)

Na tomto zasedání zastupitelstva pak došlo na návrh starosty Kroužeckého a místostarostky Mrzílkové k dalším změnám v tomto návrhu.

V čem se tedy liší schválený návrh od návrhu Budoucnosti pro Neratovice?

Termín

Navrhovali jsme uskutečnit anketu v termínu, který se podobá termínu voleb, čili v pátek odpoledne a v sobotu večer. Máme za to, že takový termín dobře pokrývá různé časové možnosti všech  lidí se zúčastnit. Navíc jsou na to občané zvyklí.

Místo toho byl zvolen termín čtvrtek a pátek odpoledne a večer, čili vhodný pouze pro lidi, kteří se mohou zúčastnit v týdnu v odpoledních a večerních hodinách.

Věková hranice

Navrhovali jsme rozšířit možnost hlasovat v anketě na ty občany, kteří těsně nedosahují věku 18 let. Týkalo by se to celkem 17 občanů Mlékojed ve věku nad 16 let. Důvodem bylo to, že anketa na rozdíl od voleb či referenda toto rozšíření věkové hranice umožňuje a rozhodnutí se týká Mlékojed na dlouhé desítky let do budoucna. Tento návrh neprošel.

Vyřazení protipovodňových opatření u pískovny z ankety

Navrhovali jsme, aby se anketa netýkala protipovodňových opatření podél silnice u pískovny. Tato část protipovodňových opatření nepředstavuje velký zásah do vzhledu obce, ani nepředstavuje překážku čemukoliv. 

Zároveň by před povodní chránila oblast Mlékojed mezi kolejemi, hrází a ulicí Hlavní, která vede k hasičské zbrojnici. Tato část Mlékojed patřila v minulosti mezi povodní nejpostiženější oblast. Vedle toho by chránila silnici u pískovny, která je jedinou příjezdovou cestou do Mlékojed pro auta, před erozí břehu pískovny, který se k ní pomalu, ale jistě přibližuje. Zároveň by to hlasujícím umožnilo se rozhodovat jednodušeji o zbytku protipovodňových opatření. 

Tuto část našeho návrhu komise do svého návrhu nezařadila.

Jedna hlasovací urna pro občany, druhá pro majitele

Jelikož někteří koaliční zastupitelé jsou toho názoru, že možnost účastnit se ankety by neměli mít jen občané Mlékojed, ale také majitelé nemovitostí na území Mlékojed, navrhli jsme tuto možnost, ale s tím, že se budou počítat výsledky ankety zvlášť pro občany a zvlášť pro majitele nemovitostí, kteří nejsou občany Mlékojed.

Máme za to, že informace o tom, jak dopadla anketa mezi občany Mlékojed a jak dopadla mezi majiteli nemovitostí, kteří nejsou občany Mlékojed, je pro rozhodování zastupitelů důležitá. Komise s námi v tomto zřejmě souhlasila a tak toto zařadila do svého návrhu.

Na zasedání zastupitelstva však starosta Kroužecký společně s místostarostkou Mrzílkovou navrhli toto vypustit a mít jednu hlasovací urnu pro všechny.

Zastupitelé tak sice budou vědět, kolik se zúčastnilo občanů Mlékojed, kolik se zúčastnilo majitelů nemovitostí, ale už nebudou vědět, která z těchto dvou skupin jak hlasovala. Mohou tak vzniknout dohady, že občané Mlékojed byli přehlasováni majiteli nemovitostí, kteří nejsou občany města. A přesně takovým dohadům se snažil náš návrh vyhnout.

Anketní komise

Řada zastupitelů deklarovala, že by ráda, aby se anketa blížila svou organizací volbám, s čímž souhlasíme. Proto jsme také navrhli, aby jednotlivé strany zastoupené v zastupitelstvu města měly možnost vyslat své zástupce do anketní komise. Tím by se zaručilo, že každá strana, která chce, bude moci kontrolovat regulérnost průběhu ankety.

Místo toho komise navrhla zvolit anketní komisi ze zastupitelů na zasedání zastupitelstva, což také prošlo. Jsme přesvědčeni, že náš návrh byl lepší v tom, že pak by nikdo nemohl zpochybnit regulérnost ankety, jelikož každá strana na ni měla možnost dohlédnout.

Doufáme v nezpochybňování výsledků ankety

Další rozdíly v návrhu jsou už jen drobné a nemá smysl je rozebírat. V každém případě jsme jakožto klub zastupitelů Budoucnost pro Neratovice udělali maximum pro to, aby anketa byla co nejvíce smysluplná a co nejméně zpochybnitelná. To, že se většina zastupitelstva rozhodla jinak, je tak odpovědnost těchto zastupitelů.

Nezbývá nám než doufat, že výsledky ankety nebudou zpochybňovány a výsledek bude natolik jednoznačný, aby k zpochybňování výsledků byl minimální prostor.

Související články

Back to top button