Zastupitelstvo

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva

Tento článek vznikl jako přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města. Proto je pouze heslovitý tak, jak bylo možné v rychlosti zapsat jednotlivá vystoupení a rozhodnutí.
Starostka Mrzílková (Neratovice jinak) právě zahájila zasedání. Přítomno je 17 zastupitelů.
Zastupitel Kocourek (TOP09)navrhl projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o zákazu hazardu v Neratovicích. Návrh nebyl přijat.
Místostarosta Hrodek (ODS) navrhl vyřazení bodu 12.6. Návrh referenda o zákazu hazardu z jednání. Toto zastupitelstvo by už nemělo rozhodovat o tak velké sumě, dle jeho názoru.
Tento návrh podpořil zastupitel Vacek (ČSSD), ale z důvodu, že je návrh referenda špatně vypracován Odborem kanceláře tajemníka úřadu.
Zastupitel Kocourek podpořil stažení návrhu na referendum z agendy schůze s argumentem, že náš systém je založen na zastupitelské demokracii, a proto by o tomto mělo rozhodovat zastupitelstvo.
Návrh byl přijat.
Zprávu kontrolního výboru přednesl zastupitel Mišner (KSČM). Vystoupila paní Spěváčková (SZ) požadující podrobnější představení zprávy občanům přítomným na zastupitelstvu. Starostka Mrzílková argumentuje, že občané měli možnost se seznámit se zprávou předem.
Zprávy starostky, tajemníka a pracovníka krizového řízení byly vzaty na vědomí. Nyní vystupuje paní Spěváčková v otázce různých stavebních prací ve městě, zejména ničení zeleně.
Paní Spěváčková kritizuje nevybrání paní Stachové ředitelkou DDM, ačkoliv měla nejlepší koncepci a výběrová komise ji doporučila na prvním místě.
Pan Koníček odpovídá na výtky paní Spěváčkové.
Nyní bod rozpočtové úpravy. Usnesení bylo přijato bez námitek.
Také dotace Domu kněžny Emmy schváleny. Dotace 100 000 Kč občanskému sdružení Pojďme dál schválena. Dar od Spolany Společenskému domu přijat.
Dotace na rekonstrukci ulice U závor schválena. Přijata dotace na zateplení MS Kaštánek.
Projednává se pronájem kontejnerů na bioodpad. Kompostárna bývá dle starostky města ztrátová (reakce na podnět paní Spěváčkové).
Zastupitel Mišner (KSČM) se ptá, jak město zajistí finanční rezervu ve výši 8 %. Odpověď úřadu: Této částky bude dosaženo, pokud budou proplaceny dotace na v současnosti probíhající akce.
Nyní se hlasuje o změnách územního plánu. Schválena změna v Korycanech.
Projednávají se prodeje majetku.
Prodán objekt kolárny s pozemkem bytovému družstvu Neratovice 909.
Prodej pozemku v Mlékojedech nebyl schválen.
Přijat dar městu v podobě pozemku v Lobkovicích (jedná se převážně o chodník). Prodán pozemek v Lobkovicích společnosti ČEZ.
Probíhá diskuse o prodeji pozemku v Lobkovicích, původně městem nabídnutém za necelých 10 mil. Kč (1 500 Kč za m2).
Zájemce nabídl za pozemek cca 8 mil. Kč, zastupitelstvo rozhodlo pozemek neprodat.
Právě se probírá prodej objektu (bývalé) tržnice. Zastupitel Lid (VPM) navrhuje návrh stáhnout.
Probíhá rozsáhlá diskuse o tom, zda prodat tržnici investorovi či podpořit projekt nájemníků garáží v objektu.
Většina rozhodla o tom, že prodej nebude projednán a rozhodnutí bude na novém zastupitelstvu vzešlým z voleb.
Projednává se směna nevelkého pozemku v Mlékojedech za jiný. Není známo, kdo ponese náklady směny a jaké budou, proto je vyhlášena přestávka.
Po přestávce nebyla tato směna schválena.
Změna vyhlášky o veřejném pořádku. Jedna změna ruší zákaz hudební produkce po 22 hodině v objektech k produkci hudby určených. Druhá změna zakazuje užívání hlučných přístrojů, např. sekaček, během svátků a nedělí.
Zákaz užívání sekaček neschválen.
O pozici kronikáře města budou zřejmě usilovat tři zájemci. Proces vybírání určí Odbor školství.
Kronika za roky 2008 a 2009 schválena, stejně jako počet zastupitelů na příští volební období na 21.
Nyní se projednávají rozličné odpouštění dluhů a pokut. S našimi čtenáři se tímto loučíme. Omluvte nízkou kvalitu textu způsobenou technickými podmínkami.

Související články

Back to top button