Dění ve městěKomunální politika

Zhatí kancelář tajemníka referendum návrhem referenda?

Záhy po té, co na petici za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích zareagovala hazardní lobby, přišla také reakce městského úřadu. Na příští zasedání městského zastupitelstva předložil Odbor kanceláře tajemníka úřadu návrh na vyhlášení referenda. Od návrhu, který předpokládá petice, se však výrazně liší.
Místo jedné otázky, navrhuje otázky dvě.
První otázka zní:
„Souhlasíte s tím, aby orgány města Neratovice nadále ponechaly stávající omezení provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na území města Neratovice?“

V zásadě se tato otázka ptá, zda občané Neratovic souhlasí s tím, aby vše zůstalo tak, jak to je nyní.
Druhá otázka pak zní:
„Souhlasíte s tím, aby město Neratovice vyhlásilo nulovou toleranci pro provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území města Neratovice, s vědomím ztráty cca 8,5 miliónů Kč v rozpočtu města Neratovice?“
Tedy ptá se občanů Neratovic, zda jsou pro nulovou toleranci vůči hazardu tak, jak navrhuje petice, a přidává k tomu hrozbu ztráty příjmů do městské pokladny.
Chaotické otázky = chaotický výsledek

Celý tento návrh je až neuvěřitelně zmatený zejména s ohledem na to, že jej navrhuje Odbor kanceláře tajemníka úřadu a že tedy musel být tento návrh schválen nejvyšší úředníkem města, tedy tajemníkem úřadu.
Pokud v referendu řeknou voliči „ano“ otázce druhé, je první otázka zcela nadbytečná. Nebudou-li voliči souhlasit s nulovou tolerancí, pak automaticky platí současný stav.
Co bude městský úřad dělat, pokud u obou otázek odpoví voliči „ano“, je záhada největší. Při takovéto formulaci otázek nelze v žádném případě takovou kombinaci odpovědí vyloučit. Město pak vlastně bude voliči zavázáno zachovat současný stav a zároveň zavést nulovou toleranci.
To však z principu není možné.
Pokud voliči odpoví na obě otázky „ne“, bude to znamenat zrušení i současné, velmi slabé regulace hazardu v Neratovicích.
Proč přichází Odbor kanceláře tajemníka úřadu s takovýmto návrhem, se lze jen dohadovat.
Buď zde zcela schází elementární logika, nebo má odbor politickou agendu, tedy něco, co mu v žádném případě nepřísluší.
Úřad a politická agenda?

Politická agenda ovšem čiší i z formulace druhé otázky, resp. dodatku „s vědomím ztráty cca 8,5 miliónů Kč v rozpočtu města Neratovice.“
Vkládat do otázek v referendu argumentaci za odpověď je zcela proti duchu myšlenky referenda a vlastně i demokracie. Argumenty mají zaznít v kampani za jednu či druhou z odpovědí, nikoliv v otázce.
Pokud by měly být takto formulovány otázky, musel by také u otázky první být dodatek „s vědomím ztráty minimálně 40 milionů z kapes občanů Neratovic, kteréžto vede k rozkladu rodin, kriminalitě, spadnutí do dluhové pasti, ztrát prostředků pro uživení dětí, apod.“
A to asi každý uzná, že je absurdní. Proč je ale taková absurdita v otázce druhé?
Termín konání referenda

Rada města si také přisadila, když „nedoporučuje konání referenda současně v době konání voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.“
Přitom požadavek na termín konání referenda v době komunálních a senátních voleb vychází z naprosto praktických důvodů.
Pro platnost místního referenda je ze zákona třeba neúměrně vysoká účast 35 % voličů. Takováto hranice by nebyla neúměrná, kdyby v Česku byla mezi občany politická kultura se voleb a tudíž i referend účastnit.
Čistě hypoteticky, byla-li by tato hranice aplikována také u komunálních voleb, z nichž městská rada vzešla, z pěti dosud konaných komunálních voleb by byly platné pouze jedny, a to v roce 1994.
Tedy i v případě konání referenda současně s komunálními volbami je dostatečná účast v referendu nejistá a k referendu by muselo přijít o přibližně 3-4 %více voličů, než kolik v Neratovicích běžně chodí ke komunálním volbám.
Vyhlášení referenda v jiném termínu se prakticky rovná neplatnosti referenda.
Co dělat?

Zastupitelé města mohou udělat to, že navrhnou a odhlasují pozměňovací návrh, který vyškrtne otázku číslo jedna, a otázku číslo dva nahradí otázkou z petice.
Občané města pak mohou přijít na zasedání zastupitelstva příští středu, tedy 25. června, a podpoří zastupitele, kteří jsou za tento návrh změny v usnesení.
Zasedání zastupitelstva se koná od 16:00, ovšem je možno přijít i později, neboť návrh Odboru kanceláře tajemníka nepřijde na řadu hned na začátku.
Je to důležité také proto, aby se zastupitelé nerozhodovali pod tlakem hazardní lobby, která nepochybně přítomna bude.
Stejně důležité je zvýšit úsilí ve sběru podpisů tak, aby bylo zřejmé, že si občané Neratovic referendum přejí. Naše zkušenost z petičních stánků je v tomto ohledu jednoznačná, ale jedině zvýšení počet podepsaných petic má vypovídací hodnotu.
Návrh Odboru kanceláře tajemníka je bohužel načichlý snahou referendum zhatit.

Související články

Back to top button