Komunální politika

Jak hlasovali zastupitelé na svém prvním zasedání?

Přinášíme výsledky jednotlivých hlasování na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Neratovice. U jednotlivých zastupitelů vždy uvádíme zkratku strany, za kterou byli zvoleni.
Vedle celostátně známých stran jako ČSSD, ODS, KSČM a TOP 09 jsou v městském zastupitelstvu také zastupitelé za sdružení Neratovice jinak (zkratka NJ), Společně pro Neratovice (zkratka SpN) a Volba pro město (zkratka VpM).
Pro schválení každého usnesení je třeba, aby pro něj hlasovalo minimálně 11 zastupitelů. Když se zastupitel neúčastní zasedání, nehlasuje nebo se zdrží hlasování, nesnižuje se tím kvórum pro schválení usnesení, čili je to ve výsledku obdobné, jako kdyby hlasoval proti usnesení.
Nyní jednotlivá hlasování.
Lenka Mrzílková (NJ) navrhla Jozefa Hornáka (ČSSD) a Pavlu Kuchařovou (NJ) za ověřovatele zápisu z jednání ustavujícího zastupitelstva města dne 5. 11. 2014.

Pro: 19, Proti:0, Zdrželi se:2 (Hornák, Kuchařová)
Jozef Hornák (ČSSD) navrhl v programu zasedání zařadit vystoupení občanů před bod Volba starosty, místostarostů a členů rady města.

Pro: 8 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Falta (VpM), Hornák (ČSSD), Kocourek (TOP09), Poříz (ODS), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 6 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Novozámský (NJ)
Zdrželi se: 7 – Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kroužecký (SpN), Landová (SpN), Mrzílková (NJ), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Program zasedání byl schválen jednohlasně.

Pak přišly na řadu pozměňovací návrhy k jednacímu řádu. Ty postupně předkládal za zastupitele ČSSD Pavel Šanda.
První návrh zněl, aby zastupitelé dostávali podklady pro zastupitelstvo 8 dní před zasedání místo dosavadních 7 dní.

Pro: 3- Hornák, Soukupová, Šanda (všichni ČSSD)
Proti: 13 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 4 – Čerepušťák (KSČM), Kocourek (TOP09), Kroužecký (SpN), Landová (SpN)
Nehlasoval: 1 – Černohorský (KSČM)
Druhý návrh chtěl dát zastupitelstvu pravomoc rozhodnout o prodloužení vystoupení občana o 3 minuty či umožnit druhé vystoupení občana v délce 3 minuty.

Pro: 8 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Hornák (ČSSD), Kocourek (TOP09), Kroužecký (SpN), Landová (SpN), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 11 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 2 – Hrodek (ODS), Kořanová (NJ)
Třetí návrh upravoval pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích tak, že by se hlasovalo nejprve o pozměňovacích návrzích, které se nejvíce liší od původního návrhu.

Pro: 8 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Falta (VpM), Hornák (ČSSD), Kroužecký (SpN), Landová (SpN), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 12 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 1 – Kocourek (TOP09)
Čtvrtý návrh požadoval časově neomezené zveřejnění zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva a umožnění jeho volného nekomerčního šíření.

Pro: 4 – Hornák (ČSSD), Kocourek (TOP09), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 13 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 3 – Čerepušťák (KSČM), Kroužecký (SpN), Landová (SpN)
Nehlasoval: 1 – Černohorský (KSČM)
Pátý návrh požadoval písemnou odpověď úředníků na interpelaci zastupitele do 10 místo 30 kalendářních dnů.

Pro: 6 – Čerepušťák (KSČM), Hornák (ČSSD), Kroužecký (SpN), Landová (SpN), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 13 – Černohorský (KSČM), Červenková (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kocourek (TOP09), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 2 – Dlask (NJ), Rajchertová (NJ)
Šestý návrh žádal, aby v zápise z jednání zastupitelstva bylo uvedeno jmenovitě, jak hlasovali jednotliví zastupitelé.

Pro: 7 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Dlask (NJ), Hornák (ČSSD), Landová (SpN), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Proti: 5 – Dominik (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 9 – Červenková (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kocourek (TOP09), Kořanová (NJ), Kroužecký (SpN), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ)
Následovalo hlasování o novém jednacím řádu tak, jak byl původně navržen starostkou Lenkou Mrzílkovou.

Pro: 19 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hornák (ČSSD), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kroužecký (SpN), Kuchařová (NJ), Landová (SpN), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Šanda (ČSSD), Wiesner (ODS)
Proti: 0
Zdrželi se: 2 – Kocourek (TOP09), Soukupová (ČSSD)
Starostka Lenka Mrzílková navrhla, aby zastupitelstvo schválilo zvolení dvou místostarostů a aby funkce starostky a prvního místostarosty byly vykonávány jako dlouhodobě uvolněné a funkce druhého místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná.

Pro: 13 – Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Proti: 4 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Kroužecký (SpN), Landová (SpN)
Zdrželi se: 4 – Hornák (ČSSD), Kocourek (TOP09), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Starostka Lenka Mrzílková navrhla stanovení počtu členů rady města na 7, a to starosta, 2 místostarostové a další 4 členové rady města.

Pro: 18 – Čerepušťák (KSČM), Černohorský (KSČM), Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hornák (ČSSD), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kroužecký (SpN), Kuchařová (NJ), Landová (SpN), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Zdrželi se: 3 – Kocourek (TOP09), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Volba volební komise v navrženém složení Mgr. Kateřina Kořanová, Jaroslava Soukupová, Ing. Miroslav Falta.

Pro: 17 – Černohorský (KSČM), Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Hornák (ČSSD), Hrodek (ODS), Kocourek (TOP09), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Landová (SpN), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Šanda (ČSSD), Wiesner (ODS)
Proti: 0
Zdrželi se: 4 – Čerepušťák (KSČM), Falta (VpM), Kroužecký (SpN), Soukupová (ČSSD)
O volbě starosty města, místostarostů a dalších volbách, které probíhali jako tajné, jsme již informovali v jiném článku (Kontroverze kolem druhého místostarosty).
Hlasování o zřízení finančního a kontrolního výboru v počtu sedmi členů bylo jednohlasné.

O předsedech finančního i kontrolního výboru se hlasovalo veřejně, neboť na obě funkce bylo navrženo po jednom kandidátovi.
Zvolení Pavla Šandy (ČSSD) předsedou finančního výboru bylo jednohlasné.
Zvolení Petra Černohorského (KSČM) předsedou kontrolního výboru bylo také téměř jednohlasné, pouze navržený Petr Černohorský a Jan Dlask (NJ) se zdrželi hlasování.

Volba členů finančního a kontrolního výboru byla tajná a informovali jsme o ní v jiném článku (Nečekaně napínavé obsazování finančního a kontrolního výboru).
Návrh měsíčních odměn byl pro členy zastupitelstva ve výši 820 Kč, pro člena rady ve výši 2 350 Kč, pro předsedu výboru zastupitelstva a předsedu komise rady ve výši 2 010 Kč, pro členy výborů a komisí ve výši 1 660 Kč, odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 10 874 Kč.

Pro: 14 – Černohorský (KSČM), Červenková (NJ), Dlask (NJ), Dominik (NJ), Falta (VpM), Hrodek (ODS), Kořanová (NJ), Kuchařová (NJ), Lenc (NJ), Mrzílková (NJ), Novozámský (NJ), Poříz (ODS), Rajchertová (NJ), Wiesner (ODS)
Proti: 0
Zdrželi se: 7 – Čerepušťák (KSČM), Hornák (ČSSD), Kocourek (TOP09), Kroužecký (SpN), Landová (SpN), Soukupová (ČSSD), Šanda (ČSSD)
Podrobnější zápis ze zasedání zastupitelstva najdete na webu města na adrese www.neratovice.cz/zapis-z-ustavujicicho-zasedani-zastupitelstva-mesta-dne-5-11-2014/d-408313.
Obsahuje také některé argumenty, které zazněly v diskusi, stejně informace, které jsme na Neratovinách dosud nepřinesly. Příkladem může být to, že zastupitel Roman Kroužecký (VpM) navrhl na starostu města Aleše Kocourka (TOP09), který však nominaci nepřijal.

Související články

Back to top button