Dění ve městě

Otázky nad městskými dotacemi

Dotační výbor již oznámil, že město rozdalo téměř 4 miliony korun na podporu sportu, vzdělání a kultury a sociální a zdravotní projekty. I když popravdě řečeno, zastupitelstvo o dotacích zatím ani nehlasovalo.
Dále uvádí, že obdržel celkem 62 žádostí, z nichž 10 bylo neschváleno a nebo vyřazeno, neboť vykazovaly malý přínos pro město Neratovice, týkaly se podpory politických stran a nebo projekty, které by zasahovaly spíše do činnosti Společenského domu.
K uspokojení všech žadatelů v plné výši by však dotační výbor potřeboval částku přes 8 milionů.
K programu městských dotací mám podobně jako vloni několik poměrně důležitých otázek či výtek.
Reprezentativnost

První se prakticky shoduje s výtkou, kterou jsem formuloval už vloni. Dotační výbor by měl být reprezentativní, ovšem stejně jako vloni v něm byla zastoupena výhradně koalice a pravicová opozice. Levice neměla žádné zastoupení, ačkoliv tvoří zhruba čtvrtinu zastupitelstva. Neratovičáci, kteří volili levicové strany, tak ve výboru vůbec nejsou reprezentováni.
Přemrštěné žádosti

Je dlouhodobým jevem, že žadatelé o dotace žádají částky, které jsou mimo možnosti města. Není třeba si nic zakrývat skutečnost, že velká část žadatelů vezme částku, kterou potřebuje, a tu vynásobí dvěma až třemi s tím, že se dotace stejně sníží. Výbor pak nemá valnou šanci rozpoznat, zda je požadovaná částka oprávněná a adekvátní.
Pravidla pro udělování dotací by měla tomuto přístupu předejít, například je možné rovnou vyřadit žádosti, které mají zjevně přemrštěné požadavky.
Zhodnocení proběhlých projektů

Proběhlé akce by měly být posuzovány podle předem jasných kritérií. A k tomuto hodnocení by se mělo přihlédnout při udělování dotací v příštím roce.
Stejně tak by měl být hodnocen i potenciál jednotlivých projektu na obstarání si vlastních prostředků třeba skrze sponzorství. Užitečné projekty, které mají menší šanci získat sponzorství z jiných zdrojů, by měly být podpořeny více, než projekty, u nichž lze předpokládat větší ochotu sponzorů je podpořit.
V tomto smyslu by měly dotace vyrovnávat jak tržní síly, tak různá znevýhodnění.
Střet zájmů

Členy výboru by neměly být lidé, kteří sami žádají o dotace či kteří jsou členy organizací žádajících o dotace. Respektive, pokud je někdo členem výboru, měl by tím ztratit právo žádat o dotace.
Dotační výbor by měl mít možnost objektivity, měl by vyslechnout žadatele, měl by se žadatelů tázat a žádat odpovědi, ale nikdo by neměl mít předem větší šanci na získání dotace na základě toho, že jeho organizace je ve výboru zastoupena nebo že přímo on či ona o dotaci žádá.
Politické strany

Samotná zpráva Dotačního výboru uvádí, že některé projekty byly vyřazeny, neboť se týkaly podpory politických stran.
Usuzuji, že šlo o některý z projektů Společně pro Neratovice, které v minulém roce získaly řadu dotačních titulů. Jenže Společně pro Neratovice se mohou bránit, že už nejsou politickou stranou, nýbrž zájmovým sdružením, i kdyby se před příštími volbami znovu přeměnili ve volební uskupení.
Můžeme této interpretaci věřit či nikoliv. Každopádně situaci vnímám tak, že pokud by byla přidělena dotace pro akce Společně pro Neratovice, mohou jiné neratovické politické strany oprávněně protestovat.
Na druhou stranu, pokud jim dotace přidělena nebude, bude to alespoň v případě některých jejich akcí škoda, protože mezi jejich akcemi najdeme i některé dobré a prospěšné akce.
Možná by stálo za zvážení umožnit všem politických stranám žádat o dotaci na své akce. Předejde se tak dohadům o tom, co je a co není politická strana a kdy se propaguje a kdy nikoliv.
Politické strany se alespoň budou předhánět v pořádání dobrých akcí pro občany města.
Snad jediné omezení by mohlo být výsledek dané strany v komunálních volbách, například zisk alespoň 3 % hlasů, aby zase nemohly o dotace žádat vysloveně obskurní politické sekty.
Závěrem

Toto jsou jen některé mé úvahy v souvislosti s udělováním městských dotací. Až se mi dostane do ruky seznam udělených dotací a prozkoumám zákonné možnosti města při udělování dotací, vyjádřím se podrobněji. Možná do té doby dostanu odpovědi, na které ze svých otázek.

Související články

Back to top button