Zastupitelstvo

Zastupitelstvo schválilo problematickou dotaci spolku Futura academica. Zastupitelka Vojtová neoznámila střet zájmů.

Na jednání zastupitelstva 22.4. zastupitelé mimo jiné hlasovali o městských dotacích pro sport, kulturu a sociální věci. O částkách přidělených jednotlivým žadatelům rozhoduje zastupitelstvo na návrh dotačního výboru zastupitelstva.

Zastupitelé za nový klub Budoucnost pro Neratovice navrhovali vyřazení dotace pro spolek Futura academica, z.s. Spolek původně žádal o 55 000 Kč, dotační výbor mu však navrhnul poskytnout pouze 5 000 Kč. Už to naznačuje, že ani u členů dotačního výboru nevzbudila žádost tohoto spolku velkou důvěru. 

Žádost spolku Futura academica o dotaci opravdu působí nevěrohodně. Popis slibovaných aktivit je velmi vágní a vypadá jako seznam “vše, co by se mohlo líbit.” Stejně tak seznam plánovaných výdajů je sestaven tak, aby bylo možno pod těmito položkami vykázat prakticky cokoliv. 

Mnohé aktivity vůbec nemají být realizovány na území města a jsou formulovány tak, že nelze prokázat, zda se vůbec uskutečnily či nikoliv. V žádosti je například uvedeno, že žadatelé o svých aktivitách pravidelně přednášejí na školách. Spolek byl však zaregistrován pouhé tři dny před podáním žádosti o dotaci. 

Fakt nebo fikce?

Na webu údajného turistického klubu zaštítěného spolkem Futura academica nejsou prezentovány žádné skutečné aktivity, naopak jsou prezentovány některé smyšlené. Například „každoroční, již tradiční výzva Nera challenge“, o které jinde na internetu nenajdete ani zmínku. 

Internetová stránka spolku ovšem zmizela krátce po té, co jsme emailem upozornili zastupitele na pochybnosti kolem činnosti spolku.

Ani obsah facebookové stránky nepřesvědčí – žádná prezentace proběhlých aktivit ani představení plánů, pouze z internetu stažené fotografie malebné přírody, sdílené články z médií, věty hrající na city. Takovou stránku zvládne vytvořit za jeden večer každý.

Všechny okolnosti vzbuzují dojem, že účelem vzniku spolku bylo získání nejen městské dotace ale i dotace od Evropského sboru solidarity. U něj spolek žádá o 7 644 euro (cca 200 000 Kč), z toho 1644 euro (cca 45 000 Kč) jako odměna pro mentora, Jakuba Vojtu.

Debata kolem odůvodnění vyřazení dotace

V rozpravě před hlasováním  o navrženém vyřazení této dotace ze seznamu zaznělo, že zastupitelstvo musí zdůvodnit, proč žádosti nebylo vyhověno.

V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stojí: “Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.“

Odmítnutý žadatel musí dostat správní rozhodnutí s odůvodněním a také s poučením o možném opravném prostředku. Důvodem odmítnutí žádosti však může být i nedostatečná kvalita projektu. 

Jde sice pouze o částku 5 000 Kč, ale je věcí principu, že by město nemělo vydávat veřejné peníze na dotaci,  pokud nemá vysokou míru jistoty, že bude použita prospěšně a správně. 

Zatajený možný střet zájmů

Před samotným hlasováním zastupitelka Mg. Hana Vojtová (KSČM) neoznámila možný střet zájmů, ačkoliv jeden z jednatelů spolku a žadatel o dotaci, mimochodem člen finančního výboru zastupitelstva města Mgr. Jakub Vojta, je její syn. 

Přitom ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ukládá členovi orgánu obce, aby před projednáváním a rozhodováním určité záležitosti, ve vztahu k níž by mohl být ve střetu zájmů, oznámil tuto skutečnost orgánu obce, jehož je členem. 

Zde můžete vidět, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.

Přes rizika a nejasnosti, na které jsme zastupitelstvo upozorňovali, byla tedy dotace schválena. Uvidíme, jaký prospěch aktivity spolku Futura academica městu přinesou. Budeme své čtenáře i nadále informovat.

Hlasování o vyřazení žádosti spolku Futura academica z městských dotací. Návrh zastupitelů Budoucnost pro Neratovice.

Související články

Back to top button