Zastupitelstvo

Podívejte, co bude mít zastupitelstvo na programu svého zítřejšího zasedání

Po té, co minulé zasedání zastupitelstva netrvalo ani 10 minut a to před ním proběhlo ve zvláštním režimu během nouzového stavu, nastřádalo se na zasedání ve středu 24. června hodně bodů programu. Nově se v programu objevil bod programu „Body předložené zastupiteli,“ čímž se všechny body programu navržené opozičnímu zastupiteli dostali z bodů, ke kterým by jinak náležely, prakticky na konec programu.

Kompletní program přinášíme zde:

 1. Zahájení jednání
 2. Schválení programu
 3. Schválení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy výborů
 6. Informace starosty a tajemníka úřadu, zpráva o činnosti rady města
 7. Rozpočtové úpravy města Neratovice na rok 2020

  7.1 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2020 – Transfer DKE – SAS

  7.2 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2020 – Transfer DKE

  7.3 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. 3 (v Kč)
 8. Vyhlášky města

  8.1 Návrh obecně závazné vyhlášky města Neratovice o nočním klidu – aktualizace
 9. Prodej, koupě, pronájem

  9.1 Prodej pozemků přiléhajících k atriovým domům v k. ú. Neratovice
 10. Dotace 2020

  10.1 Spolek V polích – smlouva o poskytnutí individuální dotace

  10.2 TJ Neratovice z. s. – smlouva o poskytnutí investiční dotace
 11. Různé

  11.1 Kronika města Neratovice za rok 2019

  11.2 Žádost o odpuštění dluhu paní L.J. a pana J.J. ve výši 59.357,5,-Kč na bytě č. 1021/719

  11.3 Návrh na odpis pohledávky po zemřelém O. Č., v celkové výši 187.231,-Kč na bytě č. 4 v ulici Školní 669

  11.4 Žádost o odpuštění dluhu paní I.D. a pana K.J. ve výši 81 762,62 Kč a bytě č. 1021/701

  11.5 „Dovolání města proti Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 30. 3. 2020, č. j. 30 Co 58/2020 – 126 k Nejvyššímu soudu ČR – Žaloba pro zmatečnost ve sporu se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec“

  11.6 Návrh na odpis pohledávky za neobsazené nebytové prostory v čp. 400 nám. Republiky v Neratovicích v r. 2019

  11.7 Žádost o odložení splácení nebo odpuštění části dluhu jednatelky bývalé společnosti Zubní technika Neratovice s. r. o.

  11.8 Informace – Ochrana osobních údajů v rámci jednání zastupitelstva města

  11.9 Semiramis – Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Neratovice za rok 2019
 12. Vystoupení občanů v 19:00
 13. Body předložené zastupiteli

  13.1 „„Přesunutí plochy P45 DV (doprava vodní/ dopravní vybavenost) v návrhu nového ÚP z lokality lobkovické louky do původně uvažované lokality pod jez. Ponechání plochy lobkovické louky v původním zatřídění platného ÚP – veřejně přístupná zeleň ZV.““

  13.2 „Projednání projektu nové polikliniky – objemové i cenové navýšení, energetická pasivita, epidemiologická rizika společné čekací haly, řešení okolních ploch a parkování; včetně promítnutí klíčových částí dokumentace. “

  13.3 „Změna technického řešení PPO Neratovicko v úseku SO 04.2 PPO Mlékojedy-pískovna za účelem zajištění průjezdnosti stávající komunikace č. 24421 z Tišic do Mlékojed v povodňovém stavu Q100 + 30 cm pro vozidla Záchranné zdravotnické služby a další složky IZS, i pro zajištění únikové cesty občanům z chráněné oblasti.“

  13.4 Zahrnutí objektu koupaliště do systému PPO Neratovicko z důvodu zajištění ochrany před povodní Q 100 + 30 cm

  13.5 Zastavení výkupu pozemků určených pro realizaci PPO

  13.6 Obecně závazná vyhláška č. _/2020 o regulaci provozování hazardních her

  13.7 Výzva ke zveřejnění investičních priorit

  13.8 Odpuštění sankcí, úroků z prodlení, penále z důvodu mimořádné události

  13.9 Snížení poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

  13.10 Podpora drobného podnikání za účelem zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19

  13.11 Návrh zastupitelky města na doplnění jednacího řádu zastupitelstva města ze dne 24. 6. 2019 v souladu s ustanovením § 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen „zákon o obcích“)
 14. Interpelace a diskuze zastupitelů
 15. Ukončení jednání

Související články

Back to top button