Politika

Pavel Šanda: Distancovat se od Anny Spěváčkové chápu jako svoji povinnost vůči občanům Neratovic

Někteří lidé vnímají můj současný konflikt s Annou Spěváčkovou jako konflikt osobní. Pro mě jakožto zastupitele je to hlavně otázka hájení zájmů občanů města – všech občanů města.

Strana, na jejíž akce Anna Spěváčková zve na svém webu a které podporuje svojí účastí, není ledajaká strana. Cynicky zvolený název možná nenapoví každému, obzvláště tomu, kdo politiku příliš nesleduje, co přesně je Národní demokracie za stranu.

Mezi lidmi, kteří politiku sledují, nepanují žádné pochyby o tom, že jde o stranu fašistickou. Z jejích vystoupení a požadavků to plyne vcelku jednoznačně. Jejím předsedou je Adam B. Bartoš, který proslul mimo jiné tím, že popírá holokaust.

Aktivisté této strany vloni v březnu umístili ke hrobu Anežky Hrůzové novou informační tabulku s textem: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“

Takto Národní demokracie popisuje Hilsneriádu, kdy byl z vraždy nespravedlivě obviněn židovský mladík Leopold Hilsner a následovala největší vlna antisemitismu v českých dějinách, kdy antisemité událost popisovali jakožto „židovskou rituální vraždu.“ Proti této kampani vystoupila jen hrstka odvážných, mezi nimi také pozdější československý prezident Tomáš G. Masaryk.

Obdobný postoj má Národní demokracie také k Romům, homosexuálů, cizincům a tak dále. Nejde však jen o slova. Národní demokracie také vyzývá k ozbrojování se, formování tzv. domobrany (což je v jejich pojetí v podstatě obdoba SA) a k likvidaci nepřátel.

Její politickou činností jsou na svých právech, na své svobodě, na zdraví či dokonce životě potenciálně ohroženy také velké skupiny občanů našeho města. Jak velké?

Podle výroční zprávy města z roku 2014 žilo v našem městě 279 cizinců s přechodným pobytem a 425 cizinců s pobytem trvalým. Celkem tedy 704 lidí. Jedná se o lidi bez českého občanství, avšak pro Národní demokracii jsou cizinci i ti, kdo již získali české občanství. Počet lidí ohrožených Národní demokracií v našem městě za to, že jsou cizinci, je větší než 700.

Další ohroženou skupinou jsou homosexuálové. Jejich počet mezi obyvateli Neratovic není znám. Pokud ale odhadneme počet homosexuálů mezi dospělou populací Neratovic z často uváděného údaje, že jde o zhruba 4 % obyvatel, hovoříme o zhruba 515 lidech.

Další skupinou občanů, se kterými by se Národní demokracie vypořádala po svém, jsou Romové. Počet Romů v Neratovicích je také neznámý. Nicméně lze říci, že zhruba odpovídá českému průměru. Pokud započteme jen dospělé s volebním právem, jde přibližně o 257 lidí.

Tedy jen kvůli svému původu či sexuální orientaci je v Neratovicích politikou a akcemi Národní demokracie ohroženo odhadem na 1500 lidí. To je zhruba každý osmý až devátý dospělý obyvatel Neratovic.

V současnosti Národní demokracie vyhrožuje násilím zejména lidem, kteří neodmítají přijetí určitého počtu uprchlíků. Jejich počet v Neratovicích ale nelze odhadnout, takže je (nás) nebudu započítávat.

S kým se ale chce Národní demokracie rozhodně vypořádat jsou příznivci levice. Vezmu-li údaje z posledních parlamentních voleb (protože komunální volby jsou specifické v tom, že se v nich tolik nevolí podle politických stran), pak dojdeme k následujícím číslům.

Ve volbách v roce 2013 volilo ČSSD 1294 občanů Neratovic, KSČM volilo 1047 občanů Neratovic a Stranu zelených volilo 203 voličů. Odečteme-li Annu Spěváčkovou, která zřejmě volila Zelené, ale kterou by Adam Bartoš za práci, kterou si dává s propagací akcí jeho strany, jistě ušetřil, jde o 2 543 občanů Neratovic.

Nechci tím říct, že by voliči jiných demokratických stran byli ušetřeni, ale pro dolní odhad beru v potaz jen ty nejvíce ohrožené.

I kdyby se skupina potenciálně ohrožených kvůli svému etnickému původu či sexuální orientaci a skupina ohrožených pro své politické preference v velké části překrývaly, celkový počet dospělých potenciálně velmi ohrožených politikou Národní demokracie rozhodně přesahuje čtvrtinu obyvatel našeho města.

A to jsem se nezmínil o nenávisti Národní demokracie k právům žen a ženské emancipaci vůbec, ani o jejich postojích tělesně a mentálně postiženým.

Momentálně Národní demokracie (a jim podobné strany) využívají hlavně obav veřejnosti z možného příchodu uprchlíků (jejichž počty jsou však v Česku zanedbatelné), aby podchytily část veřejnosti. Ale dopady jejich případného úspěchu takových stran a legitimizace jejich názorů i v našem městě mohou pocítit tisíce našich spoluobčanů, které jsem výše jmenoval.

Doufám, že tento výpočet dostatečně názorně ukazuje, že ohrazení se proti tomu, že místní politička Anna Spěváčková podporuje a propaguje akce Národní demokracie (celou škálu jejích stanovisek), a odmítnutí jakékoliv spolupráce s ní, pro mě byla prakticky povinnost zastupitele, mezi jehož hlavní úkoly patří hájení občanů města, jejich bezpečnosti a jejich základní lidská práva.

Nic jiného jsem distancováním se od aktivit Anny Spěváčkové nesledoval a její současné problémy ve Straně zelených jsou výhradně výsledkem její aktivní podpory pro akce a prohlášení Bartošovy fašistické strany.

Související články

Back to top button