Komunální politika

Dodatek smlouvy města s Třešňákovou firmou JTH neprošel o jeden hlas

Dodatek ke smlouvě města s firmou JTH Holding a.s. hlasováním zastupitelstva neprošel. Dodatek měl zásadním způsobem změnit smlouvu mezi městem Neratovice a firmou Jaroslava Třešňáka, kterou 19. prosince 2016 vládnoucí koalice zastupitelů odhlasovala, údajně jako garanci podmínek budoucí výstavby na parcele, kterou teplický developer spekulativně koupil. Tato smlouva byla 19. prosince 2016 koaličními zastupiteli schválena bezprostředně před hlasováním o změně územního plánu číslo 3, respektive před hlasováním o revokaci (=zrušení) jejich předchozího finálního zamítnutí žádosti Jaroslava Třešňáka o tuto změnu. Tehdejší vydání změny č. 3 územního plánu by teoreticky mohlo umožnit firmě teplického investora výstavbu obchodního centra o rozloze 4 000 m2.

Navrhovaný dodatek smlouvy měl nyní mimo jiné měnit rozlohu retailového obchodního centra na 5 500 m2 a navyšovat výšku budovy o další nadzemní patro nad 550 m2 střechy, přičemž výška tohoto druhého patra nebyla dodatkem specifikována. Dodatek měl také rušit závazek firmy JHT Holding uzavřít s městem Neratovice kupní smlouvu o odprodeji cca 150 m dlouhého pásu pozemku městu pro výstavbu obslužné cyklostezky vedoucí od křižovatky se zákaznickým vjezdem zamýšleného retailového centra po jižní vjezd a výjezd zásobování OC – podél kojetické silnice. Dodatek obsahoval závazek umožnit parkování 100 vozů rezidentů za domem Na Výsluní 1312-1315 po dobu deseti let od podpisu dodatku.

Ze stále platné smlouvy i navrhovaného dodatku dále vyplývá závazek bytové výstavby, kterou však grafická příloha, nedílná součást dodatku, vůbec neuvádí. Zastupitelé a přítomní občané se od zástupce firmy JTH Holding dozvěděli, že v současné době firma o výstavbě bytů na tomto pozemku neuvažuje, protože už na ni na Třešňákově parcele není místo.

Město Neratovice dosud firmě JTH Holding neudělilo smluvní pokutu 5 000 000 Kč za nedodržení platné smlouvy. Porušení závazku společnosti Jaroslava Třešňáka spočívá v tom, že firma do 19. prosince 2017 neuzavřela s městem Neratovice kupní smlouvu ani smlouvu o smlouvě budoucí ohledně prodeje pozemku pod plánovanou částí obslužné cyklostezky městu. Starostka města tuto skutečnost odůvodnila tím, že už „vloni probíhala jednání o cyklostezce“. Na základě návrhů ze strany veřejnosti i zastupitelstva starostka přislíbila, že záležitost pokuty projedná s právníkem města.

Občané dále upozorňovali na skutečnost, že návrh nového územního plánu mění označení pro funkční využití Třešňákova pozemku z území „smíšeného obytného (OS)“ na „území občanské komerční vybavenosti (OM).“ Starostka města na veškeré odkazy k návrhu nového územního plánu reagovala slovy, že se netýkají projednávaného bodu 11.7 – Dodatku ke smlouvě s firmou JTH Holding, a.s..

Občané prosili, zda by bylo možno vystavit návrh nového územního plánu papírově, např. ve výlohách obchodů u náměstí, ale místostarosta Hrodek uvedl, že ÚP je rozsáhlý a že by se do výloh či vitrín nevešel.

Občanům bylo připomenuto, že návrh nového územního plánu visí elektronicky na úřední desce webu města, případně je k dispozici papírově k nahlédnutí na stavebním odboru MěÚ. Veškeré připomínky veřejnosti je nutno zaslat písemně poštou nebo přes podatelnu MěÚ ing. Čákorové do 26. dubna tohoto roku. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Související články

Back to top button