Komunální politika

Zahrádkáři požadují přeměnu území zahrádek na „zahrádkové osady“

Velkou pozornost neratovické veřejnosti vzbudila skutečnost, že v návrhu nového územního plánu jsou pozemky na území dnešních zahrádek za Penny Marketem a Billou nově určeny k individuálnímu bydlení, tedy k výstavbě rodinných domků.
Starostka města Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) na oficiální facebookové stránce města k této věci uvádí:

„Pozemky pod zahrádkami za Penny marketem jsou dle současného územního plánu částečně zastavitelné. V návrhu nového plánu se plochy zeleně rozšiřují o pruh podél potoka. Původní využití SS (školství, zdravotnictví, sociální služby) bylo soukromými vlastníky pozemků navrženo změnit na výstavbu RD. To znamená, že v novém ÚP zůstává zachován z hlediska zastavitelnosti prakticky stávající stav.“

Pozemky jsou přitom z velké většiny ve vlastnictví města. Navrženou změnu starostka odůvodňuje takto:

„Za Penny je opravdu na základě návrhu soukromých vlastníků navržena architektem změna využití z SS a OV na BI – individuální bydlení (rodinné domy) – v přibližně stejném rozsahu zastavitelnosti jako nyní. Město žádný takový návrh ke změně nepodalo a nemá záměr zahrádky rušit. Navíc na většině pozemků města zůstává v návrhu zeleň – nově i v pruhu podél kojetického potoka. To znamená, že už dnes je možné zde stavět a záleží na vlastnících pozemků, jak se svým majetkem naloží. Tento zpracovaný návrh je nyní možné připomínkovat a po vypořádání připomínek bude upravený návrh předložen k veřejnému projednání. Jde o to, že návrh nového ÚP je prezentován jako záměr vedení města zrušit zahrádky, což není pravda.“

Asi nejlépe problém s tímto prohlášením starostky města vystihuje jeden z příspěvků v diskusi:

„Mně to nějak není jasné. Město nechce zahrádky rušit, ale přitom v návrhu nového územního plánu, který zadává město, jsou pozemky zahrádek nově vedené jako zastavitelné. Protože architekti to tak navrhli a když s tím město nesouhlasí, tak musí podat připomínku, kterou architekti mohou, ale nemusí do plánu zapracovat. A když připomínky nejsou zapracovány, tak jediné, co může město udělat, je nový územní plán neschválit?“

Také zahrádkářský svaz sdružující kolem 400 členů chce mít o dalším osudu zahrádek jasno. Na své čtvrteční schůzi odsouhlasil, že bude navrhovat, aby městské pozemky pod zahrádkami byly v novém územním plánu jako „RZ – zahrádkové osady“.

Podle našich informací jsou zahrádkáři odhodláni tuto změnu prosazovat i dalšími prostředky, nejen podáním připomínky či námitky k návrhu nového územního plánu.

Obavy mají také o zahrádky za Tesco. Tam v územním plánu nedochází k zásadní změně, jak správně uvádí i starostka města ve svém vyjádření. Jejich obavy souvisejí s tím, že může vzrůst zájem na výstavbě komunikace skrze zahrádkářskou kolonii v souvislosti s plány na výstavbu Třešňákova obchodního centra za ulicí Na Výsluní. Zda jsou tyto obavy oprávněné, lze stěží posoudit, avšak existují.

Související články

Back to top button