Zastupitelstvo

O čem bude jednat dnešní zasedání zastupitelstva?

Dnes se bude konat zasedání zastupitelstva města, iniciované skupinou osmi zastupitelů. Bude od 16:00 hodin v sále Společenského domu Neratovice.

Na programu budou body navržené převážně opozičními zastupiteli:

Přesunutí plochy P45 DV (doprava vodní/dopravní vybavenost) v návrhu nového ÚP

V tomto bodě se bude se bude hlasovat o úpravě zadání pro zhotovitele návrhu nového územního plánu. Cílem je, aby plocha „doprava vodní“ byla přesunuta z lokality lobkovické louky do původně uvažované lokality pod jezem. Zároveň plocha lobkovické louky má být ponechána v původním zatřídění platného územního plánu, čili jako veřejně přístupná zeleň.

Projednání projektu nové polikliniky

V tomto bodě není navrženo usnesení. Chtějí diskutovat o současném stavu projektu, ke kterému má řada zastupitelů značné výhrady. Ty se týkají funkčnosti objektu, ceny výstavby i destrukce zeleně související s případnou výstavbou.

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Tento bod byl odložen z minulého zasedání zastupitelstva. Navrhuje omezení provozní doby heren a kasin.

Změna technického řešení Protipovodňových opatření Neratovicko v úseku Mlékojedy-pískovna

V tomto bodě navrhovatelé žádají změnu technického řešení PPO Neratovicko u mlékojedské pískovny tak, aby protipovodňová bariéra byla mezi pískovnou a přilehlou silnicí, nikoliv až za ní. Chtějí tak zajištit průjezdnost silnice z Tišic do Mlékojed v případě povodně, která by při v současnosti navrženém řešení silnici zatopila.

Zastavení výkupu pozemků určených pro realizaci protipovodňových opatření

Návrh usnesení zastavuje výkupy pozemků pro účely protipovodňových opatření. Řada zastupitelů má pochybnosti o smysluplnosti protipovodňových opatření v podobě, v jaké jsou dlouhodobě připravovány.

Bude-li přijato toto usnesení, nebude město vydávat žádné další finanční prostředky na protipovodňová opatření, dokud se zastupitelstvo nerozhodne jinak.

Podpora drobného podnikání za účelem zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19

V tomto bodě má být odsouhlasen záměr města podpořit ekonomicky jak občany, tak místní drobné podnikání skrze městem vydané slevové kupony všem občanům, které pak budou moci uplatnit u místních drobných firem.

Výzva ke zveřejnění investičních priorit

V tomto bodě má zastupitelstvo dát vedení města úkol, že na příštím zasedání jasně a srozumitelně představí investiční priority, aby bylo zřejmé, které z plánovaných velkých investic má v úmyslu realizovat nyní a které odložit a v jakém časovém horizontu.

Odpuštění sankcí, úroků z prodlení, penále z důvodu mimořádné události

V tomto bodě má zastupitelstvo umožnit občanům, na které dopadla pandemie Covid-19 a související vládní opatření odložit své platby městu bez běžných sankcí.

Snížení poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Cílem tohoto usnesení je ulevit zejména drobným firmám, které využívají zábor městských pozemků, snížením ceny za jejich zábor. Týká se to primárně zahrádek restaurací, kaváren, cukráren, apod. – čili těch, jejichž provoz byl zásadně omezen během mimořádných vládních opatření.

Vystoupení občanů v 19:00

Od 19. hodiny jsou pak na programu vystoupení občanů.

Související články

Back to top button