Zastupitelstvo

Jaký kompromis jsme uzavřeli s koalicí ohledně územního plánu a proč to považujeme za úspěch?

Už od doby, kdy někteří opoziční zastupitelé během tohoto volebního období podrželi u moci současnou koalici, bylo zřejmé, že návrh nového územního plánu projde v podobě, v jaké se začal připravovat už v minulém volebním období.

Přesto si vedení města nemohlo být jisté, že bude mít dostatek hlasů na schválení územního plánu. Na dohodovacím řízení po neschválení  programu předminulého zasedání jsem proto přišel s návrhem jednat o kompromisním řešení. Vedení města tehdy souhlasilo a jednání skutečně začala. Po mnoha peripetiích, které vyvrcholily neschválením programu dalšího zasedání zastupitelstva v řadě, ale ke kompromisu skutečně došlo.

Požadavky Budoucnosti pro Neratovice vůči koaličním stranám nebyly nijak přehnané, ale zároveň byly významné. Chtěli jsme písemnou dohodu podepsanou všemi zúčastněnými stranami, kde se zaváží k určitým hlasováním.   

Chtěli jsme garanci několika změn územního plánu po jeho schválení a přijetí několika jednoduchých usnesení s tím souvisejících.

  1. Přístaviště

Ohledně přístaviště v Lobkovicích už bylo dříve schváleno usnesení ukládající městskému úřadu předložit změnu územního plánu, která přesune přístaviště z lobkovické louky do lokality pod jezem. Navíc jsme chtěli jen garanci, že koaliční zastupitelé tuto změnu podpoří.

  1. Protipovodňová opatření (PPO) Mlékojedy

Také v této věci je prakticky rozhodnuto, protože pravý břeh Labe byl vyjmut z projektové dokumentace PPO. Zde jsme opět chtěli jen jistotu, že PPO v územním plánu nezůstanou a příslušné pozemky se vrátí do původního zařazení. Kromě toho souhlasíme s ponecháním části PPO na břehu pískovny podél silnice, jelikož jejich výstavba by pomohla mimo jiné i zabránit zániku této silnice v důsledku eroze břehu pískovny, který se postupně blíží k silnici.

  1. Výstavba v lokalitě V Trativodech

Území V Trativodech město zakoupilo v tomto volebním období a nachází se mezi Kojetickým potokem a lokalitou Na Skalách. O využití této lokality mají různé strany v zastupitelstvu různé představy. Jedná se o jeden z mála stavebních pozemků ve vlastnictví města, kde je možný rozvoj.

My jakožto Budoucnost pro Neratovice jsme zásadně a dlouhodobě proti rozparcelování pozemku a jeho prodeji na výstavbu rodinných domů, protože to je nejhorší možné řešení jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska, které zároveň nepředstavuje téměř žádný přínos z hlediska řešení nedostatku bytů.

Naopak chceme, aby zde byly postaveny různé typy městských bytů v kombinaci s družstevním, nebo kompromisně i k individuálnímu bydlení ve formě “átriáků”.

Po koalici jsme chtěli schválení usnesení, které znemožní prodej pozemků či nevratné kroky k zasíťování pozemků do konce tohoto roku. Rozhodnutí o využití pozemku nechť je na příštím zastupitelstvu, které vzejde z voleb. 

Nevratných zásadních kroků těsně před volbami jsme už měli v našem městě dost v minulosti, a jedno z nich se týká i masivní privatizace městských bytů na konci minulého volebního období.

Chceme mít naprostou jistotu, že se nic takového nebude opakovat v případě území Na Trativodech.

  1. Parkoviště v sídlišti 

Nový návrh územního plánu vyhrazuje plochy uvnitř sídliště jako rezervu pro parkování na místech, kde je nyní zeleň. Výstavba takových parkovišť nemá absolutně žádný potenciál vyřešit parkování, ale za to by zmenšila plochy zeleně a navýšila automobilovou dopravu na sídlišti.

Taková parkoviště by zase o něco snížila kvalitu života v sídlišti, a tak jsme po koalici chtěli vyjmutí těchto ploch z územního plánu.

  1. Zahrádky za Kojetickým potokem

Největším kamenem úrazu, kde byla ochota koalice a zejména starosty města k ústupkům nejmenší, byla otázka zahrádek za Kojetickým potokem.

My dlouhodobě usilujeme o to, aby zahrádky v této lokalitě zůstaly. Prosazujeme to, aby v územním plánu bylo toto území vedeno jako zahrádkářská osada.

To se nám ale nemohlo povést z opozice. Nicméně podařilo se vyjednat, že po dobu šesti let zahrádky na městských pozemcích zůstanou, pozemky se po šest let nebudou prodávat a zůstane současná smlouva o pronájmu se Zahrádkářským svazem.

Jak to dopadlo na zastupitelstvu?

Nakonec se podařilo všechny tyto body prosadit – pouze v úzkém pruhu podél Kojetického potoka, kde má vzniknout po revitalizaci potoka procházková cesta, koaliční zastupitelé trvali na vyjmutí tohoto pruhu z dohody o zahrádkách.

Zároveň zástupci radničních stran odmítli tuto dohodu stvrdit písemně. Nakonec jsme tuto dohodu písemně uzavřeli pouze s ODS, bez jejíchž hlasů bude ale prakticky nemožné tuto dohodu porušit.

I když jsme byli kritizováni za uzavření této dohody některými kolegy z opozice, zejména některými zastupiteli, kteří tvoří zbytek původního NeraHnutí, považujeme to za velký úspěch.

Stáli jsme totiž mezi dvěma alternativami: 1) že územní plán projde 11 hlasy bez jakéhokoliv kompromisu nebo 2) že územní plán projde více než 11 hlasy ale s dosažením kompromisu, který obsahuje významné části našeho volebního programu, pro který nás občané Neratovic volili.

Samozřejmě územní plán není méně platný, když je odhlasován 11 hlasy místo 15 hlasů.

Jak kdo hlasoval?

Nejprve se hlasovalo o návrhu, který zadal úřadu vypracovat námi požadované změny územního plánu. Následně pro další usnesení zaručující splnění požadavků, které jsme do vyjednávání vnesli. V obou případech hlasovali zastupitelé stejně.

Pro návrh nového územního plánu pak hlasovalo všech 11 koaličních zastupitelů a 4 opoziční zastupitelé právě na základě vyjednaných podmínek, které byly předtím odhlasovány také všemi koaličními zastupiteli.

Proč to považujeme za velký úspěch?

Prosadit cokoliv z opozice je vždy velmi obtížné. Koalice navíc měla dostatek hlasů na to, aby územní plán schválila bez ústupků.

V takové situaci je vyjednání tohoto kompromisu a následné jeho schválení velkou většinou zastupitelů něčím, co se nestává samo od sebe. Je za tím hodně práce, mnoho hodin trpělivého vyjednávání, které ale přineslo své ovoce a dává příslib do budoucna, že se věci v Neratovicích pohnou správným směrem.

Související články

Back to top button