Zastupitelstvo

Co se ve skutečnosti stalo na včerejším zasedání zastupitelstva

Vše, co proběhlo na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice, souvisí s územním plánem. Zasedání se výjimečně konalo v úterý, protože bylo přesunuto z minulé středy, což zřejmě souviselo s jarními prázdninami, kdy by nemusely být řady koalice kompletní. Ta má totiž většinu jediného hlasu, takže potřebuje stoprocentní účast.

Rada města navíc zařadila projednávání tohoto bodu jaksi bez varování a zastupitelé tak dostali rozsáhlý dokument o více než 550 stranách s osmi vysoce technickými mapami pouhý týden před jednáním. Koalice ani neiniciovala žádná jednání s opozicí. Celé to působilo tak, že je koalice připravena schválit nový územní plán pouhými 11 hlasy.

Na zasedání chyběla radní Michaela Landová, takže koalice potřebných 11 hlasů neměla. Bylo tedy od začátku jasné, že návrh nového územní plánu neprojde. Opozice má k návrhu celou řadu výhrad již z dob před tímto volebním obdobím. Týkají se především zahrádkářské kolonie za Kojetickým potokem či výstavby přístaviště v Lobkovicích, i když jednotliví zastupitelé či strany mají ještě další více či méně důležité výhrady.

Neschválení programu zasedání

Na začátku zasedání starosta města navrhl vyřazení bodu územní plán z programu zasedání. Opozice to vnímala tak, že jediným důvodem je právě to, že koalice nemá na zasedání sílu územní plán schválit, i když starosta tvrdil, že si uvědomili, že zastupitelé neměli dostatečný čas na jeho prostudování.

Proto jsem požádal o přestávku na poradu zastupitelů, kterou starosta vyhlásil. Opoziční zastupitelé se rozhodli nehlasovat pro vyřazení bodu z programu a umožnit tak neschválení územního plánu na tomto zasedání.

Jenže po skončení přestávky starosta oznámil, že rada města jakožto navrhovatel bod z programu jednání stahuje, a že jestli ho chce opozice projednávat, může navrhnout jeho zařazení. Jenže tím se změnila situace, protože v takovém případě by bylo potřeba 11 hlasů, což opozice nemá.

Opozice tak zareagovala na tuto změnu tím, že nehlasovala pro program zasedání, takže nebyl schválen. Neschválení programu znamená ukončení schůze a nutnost ji svolat v náhradním termínu. 

Starosta ale využil – vůbec poprvé! – možnost svolat dohodovací řízení. To prakticky znamená jednání zástupců všech stran zastoupených v zastupitelstvu o řešení vzniklé situace.

Dohodovací řízení 

Dohodovacího řízení se zúčastili z opozice Pavel Šanda (autor článku) a Anna Spěváčková, zatímco Hana Vojtová se zúčastnila zasedání online, takže tomuto jednání nemohla být přítomna. Za koalici pak starosta Roman Kroužecký, místostarostka Lenka Mrzílková, Tomáš Hrodek za ODS a František Štěrba za Volbu pro Neratovice.

Zástupci vedení města projevili zájem na tom, aby zasedání zastupitelstva proběhlo a projednali se ostatní body zasedání, které nejsou sporné. Zároveň dali najevo, že si uvědomují, že nemají dost hlasů na schválení územního plánu, stejně jako opozice nemá dost hlasů na jeho zamítnutí.

Nakonec zástupci opozice souhlasili, že umožní, aby zasedání proběhlo, na základě dohody, že proběhnou seriozní jednání o dalším postupu ve věci územního plánu ve stejném složení jako dohodovací řízení.

Výsledky tohoto jednání jsme pak společně s Annou Spěváčkovou představili ostatním opozičním zastupitelům. Ti chtěli, aby na jednání byl ještě další zástupce opozice, konkrétně Jiří Sloup. S tím koalice souhlasila. 

Následně proběhlo nové hlasování o programu zasedání zastupitelstva, pro který hlasovala i většina opozice, takže byl schválen.

Další průběh jednání

V dalším průběhu jednání pak byla postupně schválena všechna navržená usnesení prakticky jednohlasně, ačkoliv nastal už tradiční kolorit zasedání neratovického zastupitelstva typický chrlením momentálních nápadů, malicherných hádek a vysvětlování jednoduchých věcí.

V průběhu jednání pak zastupitelka Alena Prošková napadla dohodu na dalším jednání o územním plánu mezi koalicí a opozicí, aniž by kdokoliv jiný chápal proč a s jakým cílem. A ptala se, jaký výsledek tato jednání budou mít, což samozřejmě nikdo neví, protože jednání ještě neproběhla.

Proč jsme tam, kde jsme

Územní plán se stal sporným už v minulém volebním období a nesouhlas velkého počtu občanů s podobou návrhu se výrazně projevil i při posledních komunálních volbách. To koalice ví už od voleb, stejně jako ví, že koalici slepila jen tak tak o jeden hlas.

Přesto se za celých 3,5 roku nepokusila seriózně jednat s opozicí o nějaké formě kompromisu. Schválit tak zásadní dokument 11 hlasy ve volbách poražených stran byl prostě od začátku špatný nápad. Územní plán má tak dalekosáhlé důsledky, že by všichni alespoň trochu demokraticky smýšlející lidé angažující se v politice měli chápat, že je na něm potřeba mnohem širší shoda. A to se zatím ze strany koalice nestalo.

Je s podivem, že si taková jednání musela opozice v podstatě vynutit. Nyní mají koaliční vyjednavači možnost – sice pozdě ale přece – tuto vážnou chybu napravit a začít seriózně jednat místo toho, aby různým manévrováním a kličkami prosadili územní plán stylem parního válce.

Související články

Back to top button