Komunální politika

Odmítnou Neratovice nevýhodný odkup akcií Středočeských vodáren obcemi Mělnicka a Kladenska?

Jednání valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která se koná dne 29.5. 2018, bude mít na programu nabytí části akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Na květnovém zasedání zastupitelstva města Neratovice jsem se pokusil upozornit na nevýhodnost tohoto odkupu akcií, na což starostka města Lenka Mrzílková odpověděla tím, že nemám správné informace a že jde ve skutečnosti o pravý opak toho, co tvrdím (což byla i má chyba, neboť jsem nezvolil dostatečně jasné formulace) a vyjádřila odhodlání hlasovat pro tento odkup těchto akcií.
Mezitím zastupitelstvo města Mělník uložilo svým zástupcům na valné hromadě VKM hlasovat proti této transakci. Zaslal jsem proto starostce města i ostatním kolegům zastupitelům dopis adresovaný mělnickým zastupitelům, který objasňuje nevýhodnost odkupu akcií Středočeských vodáren obcemi sdruženými ve VKM od společnosti Veolia. Dopis zde zveřejňuji v plném znění.

Vážený pane starosto,
vážené členky a členové městské rady,
vážené zastupitelky a zastupitelé města Mělníka,
na dnešním jednání Zastupitelstva města Mělníka budete rozhodovat o postoji města k odkupu části akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Odkup akcií Středočeských vodáren, a.s. považujeme pro města a obce na Kladensku a Mělnicku sdružené ve spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za velmi nevýhodný. Chtěli bychom Vás proto upozornit na několik základních skutečností.
Smlouvu o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. uzavřely spol. VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávající a spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jako kupující dne 27.9. 2017. Předmětem této smlouvy je odkoupení 34 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každé v zaknihované podobě za kupní cenu celkem 199.000.000,-Kč (tj. 5.852.941,18,-Kč za jednu akcii), jež představují 34% podíl na základním kapitálu společnosti Středočeské vodárny, a.s. Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. má dále na základě uvedené smlouvy právo na koupi (opci) dalších celkem 15 kusů akcíí spol. Středočeské vodárny, a.s., které představují 15% podíl na základním kapitálu společnosti, a to za stejnou cenu na jednu akcii s případným inflačním navýšením. Právo opce může spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. využít od roku 2020 do konce roku 2034.
Ocenění akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. bylo provedeno na základě znaleckého posudku č. 5 196-01-2017, který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., IČ 25260138. Podle závěrů znaleckého posudku činí obvyklá cena 34 ks akcií společnosti Středočeské vodárny a.s. 208.957.000,-kč.
Schválení nabytí akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. bude jako samostatný bod programu předloženo na jednání řádné valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která se koná dne 29.5. 2018.
V důvodové zprávě pro návrh usnesení zastupitelstva města, jež vyjadřuje souhlas s nabytím akcií, není uvedeno několik zásadních informací, které jsou z hlediska posouzení výhodnosti či nevýhodnosti odkupu důležité.
Dne 29. listopadu 2016 Ministerstvo financí ČR vydalo Cenový věstník č. 12/2016, v němž vyšel
nový cenový výměr 01/2017. V novém cenovém výměru nalezneme několik změn, které významným způsobem mění způsob výpočtu přiměřeného zisku nájemce a provozovatele vodárenské infrastruktury. Od 1.1. 2018 totiž nemůže provozovatel zahrnout do svého kapitálu pro výpočet přiměřeného zisku bez dalšího ujednání hodnotu infrastruktury, kterou si pronajímá. Pokud si provozovatelé chtěli udržet stávající výši zisku a zabránit jeho výraznému poklesu, museli do konce září 2017 uzavřít s vlastníky vodárenské infrastruktury tzv. „Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu“, na jejímž základě se do výpočtu přiměřeného zisku započítal i kapitál vlastníka. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu atd. byla uzavřena i mezi Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. jako vlastníkem a Středočeskými vodárnami, a.s. jako nájemcem a provozovatelem vodárenské infrastruktury. Je jednou z příloh smlouvy o prodeji a koupi akcií spol. Středočeské vodárny, a.s., na jejíž platnost je vázaná. Z těchto důvodů byla označena jako důvěrná a není přístupná ani zastupitelům města Mělníka, ani veřejnosti.
Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu uzavřenou mezi spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a spol. Středočeské vodárny, a.s. považujeme za jednoznačně nevýhodnou pro vlastníka vodárenské infrastruktury a jednoznačně výhodnou pro jeho nájemce. Umožňuje Středočeským vodárnám a.s. zachovat stávající výši zisku, protože do výpočtu přiměřeného zisku se bude počítat i kapitál spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. Jestliže zisk provozovatele můžeme pro rok 2018 kalkulovat v obdobné výši jako za rok 2017, bez dohody o rozdělení vloženého kapitálu by zisk Středočeských vodáren, a.s. byl přibližně na 1/3 z celkového zisku za rok 2017 – aby odpovídal výpočtu přiměřeného zisku pouze z kapitálu provozovatele. Zbývající 2/3 (hrubým odhadem 60.000.000) by šly buď na účet spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. formou zvýšeného nájmu, nebo občanům Kladenska a Mělnicka formou snížení ceny za vodné a stočné.
Nová cenotvorná pravidla stanovená cenovým výměrem č. 1/2017 jsou – jak se domníváme – hlavním důvodem, proč nadnárodní vodárenská korporace VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. nabídla odkup 34% podílu akcií (s opcí na dalších 15 %) na kapitálu spol. Středočeská vodárenská, a.s. právě akcionářům Vodáren Kladno – Mělník, a.s. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu musí být uzavřena vždy do 30. září daného roku, v opačném případě nemůže provozovatel po 1. lednu roku následujícího zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka. Aby měl vlastník, tj. v tomto případě Vodárny Kladno – Mělník, a.s. zájem dohodu uzavřít, musí být zainteresován na růstu zisku provozovatele, tedy Středočeských vodáren, a.s. To lze udělat nejlépe tak, že se mu nabídne
odkup akcií Středočeských vodáren, a.s., který bude splácen z každoroční rozdělované části zisku odpovídající podílu Vodáren Kladno – Mělník, a.s. na základním kapitálu společnosti. Jinými slovy, aby spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. každý rok z odpovídajícího podílu na zisku (asi 23 mil.) mohla splácet koupené akcie, musí každý rok obnovit se spol. Středočeské vodárny, a.s. dohodu, která umožní započítat do přiměřeného zisku provozovatele nejen kapitál nájemce, ale i vlastníka. Zároveň budou akcionáři spol. Vodáren Kladno – Mělník, a.s. méně odolávat tlaku na stagnaci nájmu za pronájem vodárenské ifrastruktury a tlaku na růst ceny za vodné a stočné. Celé ujednání přijde akcionáře spol. Vodáren Kladno – Mělník, a.s. na 199.000.000,-Kč, resp. po uplatnění opce na 287.000.000,-Kč.
Dovolujeme si dále upozornit, že znalecký posudek č. 5 196-01-2017, který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., stojí z uvedených důvodů na vodě. Je založený na předpokladu, že stávající zisk spol. Středočeská vodárenská, a.s. zůstane zachován. To ale bude možné jen tehdy, pokud Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu bude každý rok znovu uzavřena. V opačném případě klesne nejen odhadovaný zisk spol. Středočeská vodárenská, a.s. na hodnotu přiměřeného zisku, vypočteného z jejího kapitálu bez započtení kapitálu vlastníka (asi o 2/3), ale i hodnota jejích akcií.
Na základě těchto důvodů se domníváme, že smlouva uzavřená dne 27.9. 2017 mezi společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávajícím a spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jako kupujícím o koupi akcií Středočeských vodáren, a.s. je krajně nevýhodná pro města a obce na Kladensku a Mělnicku a pro občany obou těchto regionů. Věříme, že to při dnešním hlasování o souhlasu s nabytím akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. vezmete v úvahu.
V Mělníku dne 21.5. 2018
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v.r.
poslankyně PČR za Středočeský kraj
Mgr. David Jašek, v.r.
MO ČSSD Mělník

Související články

Back to top button