Komunální politika

K dopisu starostky L. Mrzílkové o odkupu akcií Středočeských vodáren

V minulých dnech obeslala starostka Neratovic Lenka Mrzílková zastupitele města dopisem, ve kterém je informovala o důvodech, jež vedly akcionáře spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) k odkoupení 34% akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). Lenka Mrzílková je členkou dozorčí rady VKM, a.s., která odkup akcií a připravené smlouvy valné hromadě akcionářů ke schválení doporučila. O to více překvapuje, že důvody, jež pro odkup akcií uvedla a o nichž lze předpokládat, že byly diskutovány na dozorčí radě společnosti, jsou nejen mylné, ale i zcela nedomyšlené.
Nejprve krátce okomentuji jednotlivé části dopisu Lenky Mrzílkové, které tímto dávám do uvozovek a přepisuji kurzívou. Současně vysvětlím, jaké jsou skutečné důvody obchodu a co tento obchod znamená pro obyvatele většiny měst a obcí ve Středních Čechách.

„… valná hromada společnosti VKM a.s. na svém jednání dne 29. května schválila většinou 83% přítomných akcionářů (zástupců obcí) odkoupení celkem 49 kusů akcií společnosti Středočeské vodárny a.s. a získala tím aktuálně zpět 34 % „své vody“ a především kontrolu nad provozováním svého majetku (vodovodní a kanalizační sítě ve vlastnictví VKM, kterou na základě smlouvy z roku 2004 provozují Středočeské vodárny a.s.).“

Valná hromada VKM neschválila odkup 49 kusů akcií Středočeských vodáren, aby tím získala zpět 34% procent „své vody“. Valná hromada schválila odkup 34 ks akcií SVAS, což představuje 34% akciový podíl na kapitálu společnosti. Dalších 15ks (15%) má VKM právo odkoupit kdykoli mezi léty 2020-2034 (tzv. právo opce), přičemž tuto opci může, ale nemusí využít. V žádném případě tímto odkupem VKM nově nezískává kontrolu nad provozováním svého majetku. Kontrolu nad provozováním svého majetku má VKM jednak na základě smluv z roku 2004 a jejich dodatečných úprav, jednak díky svému zastoupení v dozorčí radě SVAS. Stačilo by stávající smlouvy jen důsledně naplňovat a v dozorčí radě SVAS skutečně pracovat.

„VKM získalo 34% podíl na majetku společnosti provozující vodárenskou infrastrukturu, který bude po 8 let splácen ze zisku společnosti Veolia. Po splacení ceny akcií bude tento zisk (dividendy ve výši cca 24 mil. Kč ročně, celkem 168 mil.) dalších 7 let k dispozici společnosti VKM k investicím do vlastního majetku. Zároveň má VKM právo nominovat své zástupce do představenstva a dozorčí rady spol. Veolia, což znamená možnost ovlivňovat hospodaření této společnosti. Současně dojde ke zkrácení provozní smlouvy, která mimo jiné brání čerpání evropských dotací na obnovu kanalizací a vodovodů o 10 let (Neratovice na to doplatily neschválením dotace na výstavbu kanalizace v Mlékojedech!). Za to VKM zaplatí celkem 199 mil. Kč, které však budou hrazeny ze zisku spol. Veolia, jak je uvedeno výše.“

199.000.000,-kč, které VKM zaplatí za odkup 34% akcií SVAS, nebudou spláceny ze zisku společnosti Veolia, ale ze zisku Středočeských vodáren. Zisk Středočeských vodáren se vytváří prodejem vody, takže celý odkup samozřejmě zaplatí ve vodném a stočném občané Kladenska a Mělnicka. VKM na základě smlouvy nově získají 2 (resp. po uplatnění opce 3) ze 7 členů představenstva SVAS, v dozorčí radě SVAS jsou již nyní zastoupeny. Zastoupení v představenstvu SVAS v žádném případě neumožní ovlivňovat hospodaření SVAS, jak tvrdí Mrzílková. Odpovědnost za řízení společnosti a její hospodaření primárně náleží členům představenstva nominovaných Veolií, která má také právo jmenovat generálního ředitele SVAS, a tím pádem řídit i celý jeho management. Že by VKM díky svému zastoupení v představenstvu SVAS mohlo ovlivňovat hospodaření SVAS, je velmi naivní.

Co přinese zkrácení provozní smlouvy o 10 let do roku 2034, dnes nikdo neví. Údržba vodárenské infrastruktury patřící VKM je natolik podfinancována, že její rozpad budeme řešit dříve než v roce 2034. Navíc ono zkrácení nijak nevylučuje, že provozní smlouva se SVAS nebude opět prodloužena.

Spíše je to pravděpodobné: VKM bude mít v roce 2034 po uplatnění opce odkoupeno 49% akcií za 287.000.000,-kč. Pokud by provozní smlouvu neprodloužila, hodnota akcií SVAS by rapidně klesla a celý odkup by postrádal smysl, protože akcie SVAS mají svou hodnotu jen díky uzavřené provozní smlouvě.

Evropské dotace na budování vodárenské infrastruktury nadále nepůjdou, a to ani do Mlékojed. A po roce 2034 už možná ani žádné evropské dotace nebudou.

„Argumentace proti odkupu akcií uvedená v dopisu bývalé paní ministrně školství není založena na relevantních skutečnostech. Zmiňovaný rozdíl zisku 50 mil. korun nelze garantovat ve prospěch spol. VKM, neboť při ročním obratu spol. Veolia cca 1 mld. je možné o tuto částku snadno navýšit náklady společnosti. Společnost Veolia nemá žádný důvod tyto prostředky přenechat VKM a VKM nemá žádnou pravomoc je získat ve svůj prospěch a ani dosáhnout snížení ceny vody.“

Poslankyně za Středočeský kraj K. Valachová (ČSSD) ve svém dopise akcionářům VKM velmi přesně popsala, proč se celý obchod uzavírá. Její argumentace je „relevantní“, ale musí se jí rozumět. Ministerstvo financí vydalo v listopadu 2016 nový cenový výměr 01/2017, který zásadním způsobem posiluje práva vlastníka vodárenské infrastruktury (např. VKM) a oslabuje pozici jejího nájemce a provozovatele (např. SVAS). Od 1.1. 2018 si provozovatel do výpočtu svého přiměřeného zisku bez dalšího ujednání nemůže započítat hodnotu infrastruktury, kterou si pronajímá. Mezi VKM a SVAS proto byla jako součást prodeje akcií uzavřena dohoda, na jejímž základě se do výpočtu přiměřeného zisku zahrnul i kapitál vlastníka, tedy VKM. Veolia si tak ve SVAS zajistila nejen vyšší zisky, ale i snížila daňový základ. Bez této dohody by byl její zisk ve SVAS přibližně na 1/3 z celkového zisku za rok 2017. Zbývající 2/3 (odhadem asi 50.000.000,-kč ročně) by šly buď na účet VKM formou zvýšeného nájmu, nebo občanům Kladenska a Mělnicka snížením ceny za vodu.

Jestliže hovoříme o tom, že oněch 50.000.000,-kč ročně by si Veolia vytáhla pro sebe navýšením nákladů ve SVAS, stahujeme kalhoty předtím, než doběhneme do cíle. Můžeme to poměrně jednoduše pohlídat, a to prostřednictvím kalkulace cen vodného a stočného, do níž provozovatel promítá výši svého přiměřeného zisku. Bez uzavřené dohody by zisk provozovatel razantně klesl, a tím by – pokud bychom do kalkulu nepromítli např. navýšení nájmu ve prospěch VKM – musela klesnout i cena za vodu.

„Veolia navíc navýší svůj kapitál po dokončení rekonstrukce vodárenské věže v Kladně z 240 na 380 mil. Kč a zvýší si tím možnost zisku bez zapojení majetku VKM. Tím by se další případná vyjednávací pozice VKM v případě neschválení odkoupení podílu ještě více zhoršila, neboť nabídka ze strany Veolie přišla na základě cenového výměru platného pro rok 2017, kdy byl pro uzavření dohody o započtení kapitálu pronajímatele stanoven termín do konce září 2017 a další výměr 1/2018 už toto ujednání zpětně neumožňuje.“

Pro výpočet přiměřeného zisku se nepoužívá hodnota základního kapitálu vodárenské společnosti, ale hodnota jejího použitého kapitálu, která je dána součtem jejího infrastrukturního majetku, provozního majetku a pracovního kapitálu. Přiměřený zisk vodárenské společnosti (např. SVAS) se vypočítá jako součin použitého kapitálu a míry výnosnosti, kterou ministerstvo financí stanoví na 7%. Hodnota 380 mil. Kč pro jeho výpočet je v případě SVAS velmi nadsazená, ale pokud ji vezmeme jako bernou minci, dostaneme se na přiměřený zisk ve výši necelých 27 mil.,-kč . Reálný zisk SVAS by v dalších letech prostě díky cenové regulaci nesměl být vyšší. Proto SVAS s VKM uzavřel dohodu, která mu do výpočtu svého přiměřeného zisku opět umožnila započítat použitý kapitál vlastníka, který v případě VKM dělá přibližně 4 miliardy korun. Přiměřený zisk se pak na základě sjednané dohody vypočítá jako součet 7% z použitého kapitálu vlastníka a 7 % z použitého kapitálu provozovatele. Touto dohodou SVAS na úkor VKM bude na ceně vody i v dalších letech dosahovat zisky, jako měl např. za rok 2017 – cca 80.000.000,- kč po zdanění.

Cenový výměr 01/2018 pak přímo navazuje na cenový výměr 01/2017 a v této cenové regulaci v oblasti vodárenství se bude pokračovat i v dalších letech.

Jaké budou důsledky odkupu a uzavřených smluv pro obyvatele Kladenska a Mělnicka?

  • Místo toho, aby klesla cena vody, bude cena vody v roce 2019 stejně vysoká jako letos a v příštích letech bude růst. VKM budou na růstu ceny motivované, protože z podílu na zisku SVAS budou splácet akcie, které si ve SVAS odkoupí.
  • Propásli jsme šanci dostat o 50.000.000kč ročně navíc do vodárenské infrastruktury, která bude i nadále podfinancována. V současné době jde do její údržby formou nájmu necelých 240 mil. ročně, přičemž pro její údržbu bychom se potřebovali dostat na číslo 300 mil. ročně. Místo toho ze svého podílu na zisku SVAS odvedeme přímo Veolii v následujících 8 letech 199.000.000,-kč, v případě uplatnění opce pak dalších 87.000.000,-kč, přičemž není smluvně podchyceno, jakým způsobem se opce splatí.
  • 2, resp. po využití opce 3 ze 7 členů představenstva SVAS nám neumožní ovlivňovat hospodaření SVAS. Výběr generálního ředitele SVAS a jejího managementu zůstane ve výlučné kompetenci členů představenstva SVAS nominovaných Veolií. Protože Veolii zůstane ve SVAS majorita, nebudeme mít žádný vliv na rozdělování zisku, který schvaluje valná hromada. Na základě uzavřených smluv jsme do roku 2034 garantovali Veolii ve SVAS každoroční zisk ve výši přibližně 80.000.000,-kč po zdanění, po splacení 34% akcií přibližně 2/3 uvedeného zisku.
  • Na základě těchto skutečností se domnívám, že odkup akcií a uzavřené smlouvy jsou pro města a obce na Kladensku a Mělnicku jako akcionáře VKM a pro jejich obyvatele velkou prohrou!

David Jašek, MO ČSSD Mělník, jasekd@email.cz

Související články

Back to top button