Komunální politika

Jak to je doopravdy se zahrádkami za Penny Marketem?

Ve svém prohlášení starostka města Lenka Mrzílková uvádí o zahrádkách za Penny Marketemv návrhu nového územního plánu následující:

„Pozemky pod zahrádkami za Penny marketem jsou dle současného územního plánu částečně zastavitelné. V návrhu nového plánu se plochy zeleně rozšiřují o pruh podél potoka. Původní využití SS (školství, zdravotnictví, sociální služby) bylo soukromými vlastníky pozemků navrženo změnit na výstavbu RD. To znamená, že v novém ÚP zůstává zachován z hlediska zastavitelnosti prakticky stávající stav.“

Podívejme se, co ve skutečnosti uvádí návrh územního plánu. Zahrádky se nacházejí na zhruba deseti velkých pozemcích a několika malých.

1) Pozemky 318/10 a 318/47 ve vlastnictví města jsou v katastrální mapě vedeny jako ovocný sad. Tyto pozemky se nacházejí v ochranném pásmu železnice a návrh územního plánu je zařazuje do kategorie VZ, čili veřejná zeleň.

2) Pozemky 318/43, 318/42, 318/43, 318/11 a 318/132 jsou v současném územním plánu vedeny jako SS, jak správně uvádí starostka města. Tři z těchto pěti pozemků ovšem nevlastní soukromí vlastníci, ale město Neratovice, pouze dva mají každý více soukromých vlastníků.

Zastavitelnost se sice nezměnila, ale zatímco školu, sociální nebo zdravotnické zařízení zde zjevně nikdo nemá v úmyslu stavět, lze předpokládat, že soukromí vlastníci využijí možnost výstavby rodinných domů v krátkém čase, ale také že bude tlak na prodej městských pozemků, pokud už budou v územním plánu zaneseny jako pozemky BI, tedy určené pro individuální bydlení.

I když se nemění zastavitelnost těchto pozemků, jejich reálné zastavění by se přijetím návrhu nového územního plánu stalo mnohem pravděpodobnější.

3) Pozemky 318/279 a 318/12 jsou také ve vlastnictví města. V současném územním plánu jsou vedeny jako VZp, čili „mimolesní přírodní s funkcí ÚSES“. V návrhu nového územního plánu jsou vedeny jako BI, tedy „bydlení individuální“.

V textu najdete také větu:

„Není to pravda, nájemní vztah na tyto pozemky ze strany města trvá a město nemá záměr je vypovědět. V případě jiných vlastníků je na jejich rozhodnutí, jak se svým majetkem naloží.“

Pokud si prohlášení paní starostky přečtete opravdu pečlivě, zjistíte, že tato věta zazněla pouze v souvislosti se zahrádkami u samoobsluhy Tesco. Tam, kde paní starostka hovoří o pozemcích za Penny Marketem, žádné takové ujištění není.

Ale i kdyby bylo. Něco jako „záměr města“ ve skutečnosti neexistuje. Jedná se o záměry vedení města. Jenže záměry jednotlivých lidí ve vedení města se mění, stejně jako se mění složení vedení města minimálně každými volbami. Odkaz na „záměr města“ tak není garancí vůbec ničeho.

Naopak územní plán je na úrovni zákona, který platí po dlouhou dobu, mnohdy i desítky let. Do schválení nového územního plánu je možný jen malý počet změn.

Vedení města tedy na jednu stranu deklaruje, že nemá záměr rušit zahrádky za Tescem, což považuji za pravdivé. Na druhou stranu ale nedeklaruje to samé s ohledem na zahrádky za Penny Marketem, a i kdyby deklarovalo, návrh nového územního plánu vypracovaný na objednávku města, mění všechny pozemky v oblasti zahrádek, u kterých to je možné, na pozemky určené pro individuální bydlení.

Pokud by „záměr města“ byl garantovat další existenci zahrádek, musel návrh nového územního plánu nutně navrhovat status městských pozemků v oblasti zahrádek RZ, tedy „zahrádkové osady“, tak jako u městského pozemku, který je součástí zahrádek za samoobsluhou Tesco.

Na podávání připomínek k návrhu nového územního plánu zbývá 10 dní. Je třeba, aby co nejvíce občanů podalo své připomínky.

Starostka města ve svém prohlášení radí občanům, jak své připomínky podat, takto:

Připomínky k novému ÚP Neratovice se mohou podávat do 27. 4. 2018 písemně na adresu pořizovatele územního plánu tj. stavební odbor Městského úřadu Neratovice – do podatelny MěÚ, do datové schránky města Neratovice nebo poštou.

E-mailem podané připomínky je v souladu se správním řádem nutno do pěti dnů ověřit podpisem.

Obsah připomínky: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, případně další údaje – e-mail, telefon; připomínka; pozemky, kterých se týká; důvod připomínky, vlastnické či jiné právo k pozemkům.

Související články

Back to top button