Dění ve městě

Možná protipovodňová opatření představena na zastupitelstvu

Na středečním veřejném zasedání neratovického zastupitelstva byli zastupitelé i přítomná veřejnost seznámeni s návrhy protipovodňových opatření, které představil pracovník městského úřadu Ing. Ladislav Drága zodpovědný za krizové řízení.
Tato opatření by měla zahrnovat dostavbu hráze v Mlékojedech až ke břehu řeky Labe v místech u kynologického cvičiště. Tento pruh pozemku patří Lesům ČR.
Vybudování vypouštění mlékojedské pískovny přes odvodňovací strouhu z obce Tišice do řeky Labe by mělo zabránit vylití pískovny směrem do Mlékojed a také usnadnit vypouštění pískovny po povodni. Po nedávných povodních bylo nezbytné nasadit vysokovýkonná čerpadla, jejichž instalaci ale stěžoval složitý podmáčený terén v oblasti pískovny.
Oprava dešťové kanalizace ve starých Neratovicích by měla zabránit vyplavení domů v této části města, které nastalo právě v důsledku vytečení vody z kanálů. Ze stejného důvodu je navrhováno osazení výpustí do řeky zpětnými klapkami.
Situaci v Mlékojedech v prostoru mezi železniční tratí a hrází, kde obyvatelé utrpěli největší škody při letošních povodních, má pomoci řešit osazení propustku pod silnicí u pískovny v Mlékojedech zpětnou klapkou. Při větší povodni ale dojde k přelití vody přes silnici.
Nejsložitějším problémem bude zřejmě řešení uzavření propustku pod železniční tratí v Mlékojedech. Tento problém byl konstatován, ale zatím není navrhováno konkrétní řešení.
V zatáčce silnice na Kojetice u garáží je navrhováno prorazit potrubí pod silnicí na odvod vody z polí do Kojetického potoka.
Návrh zahrnuje také organizační opatření. Konkrétně sjednotit povodňové komise ORP a města, zjednodušit personální složení, zaměstnat nového pracovníka na odboru životního prostředí na Městském úřadu, který by se z 80 % zabýval vodním hospodářstvím a z 20 % krizovým řízením.
Navrhuje se také zavedení automatického měření výšky hladiny a průtoku řeky Labe s přenosem dat na Městský úřad a Městskou policii.
O řadě těchto opatření se diskutovalo již po povodních v roce 2002. Jejich realizace nebude snadná.
Pro občany je určitě důležité, aby o těchto návrzích věděli a „nezapomnělo se“ na ně podobně jako před 11 lety.

Související články

Back to top button